Παραμένει με αντίτιμο το Κολυμβητήριο στο Δήμο Αλίμου

Άλιμος
  • Η σύμβαση επεκτάθηκε για άλλα 40 χρόνια με τροποποιημένους τους όρους βάσει των τρεχουσών συγκυριών
  • Ο Δήμος θα πληρώνει σε ετήσια βάση 7.800Є κατ’ ελάχιστον
  • Στα οφέλη η ανέγερση νέου κτιρίου 200 τ.μ. προς χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Κλήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο του Αλίμου να συζητήσει το φλέγον ζήτημα της «Έγκρισης όρων σύμβασης μεταξύ ΕΤΑΔ ΑΕ και Δήμου Αλίμου για την παραχώρηση του χώρου του Κολυμβητηρίου στον Δήμο Αλίμου». Η αρχική σύμβαση για την παραχώρηση της έκτασης είχε υπογραφεί στις 9.11.1988 όμως το χρονικό διάστημα των τριάντα ετών που οριζόταν ολοκληρώθηκε και τυπικά στις 8 Νοεμβρίου του 2018. Έτσι έπρεπε να τεθεί εκ νέου επί τάπητος τι μέλλει γενέσθαι με τη δημοτική εγκατάσταση όπου αθλούνται χιλιάδες πολίτες και η οποία έμενε μετέωρη με τη λήξη της σύμβασης, αλλά και με την ταυτόχρονη ανάπτυξη – αξιοποίηση της Μαρίνας Αλίμου.
Η Δημοτική Αρχή έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις συζητήσεις με την ΕΤΑΔ, τα όσα προσπάθησε και τα όσα κατάφερε να αποκομίσει προς όφελος του Δήμου και τα παρουσίασε ώστε το σώμα να αποφασίσει αν θα τα εγκρίνει ή όχι.
Επειδή όμως μεταξύ των όρων που άλλαζαν, με την υπογραφή της νέας σύμβασης ήταν και η καταβολή αντιτίμου στην ΕΤΑΔ σε ετήσια βάση ύψους 7.800€ για τα επόμενα 40 χρόνια, ως ήταν αναμενόμενο δεν υπήρξε ομοφωνία. Το σώμα ψήφισε τα νέα δεδομένα της παραχώρησης κατά πλειοψηφία.

Το ιστορικό

Στις 9 Νοεμβρίου του 1988 υπογράφηκε σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ του ΕΟΤ και του Δήμου Αλίμου βάσει της οποίας παραχωρείτο στο Δήμο χωρίς αντάλλαγμα το δικαίωμα χρήσης έκτασης 12.000 τ.μ. που βρίσκεται εντός της Μαρίνας Αλίμου για χρονικό διάστημα 30 ετών με σκοπό τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων όπως το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου. Η παραχώρηση αυτή τυπικά έληξε στις 8 Νοεμβρίου του 2018 αφού παρήλθε το χρονικό διάστημα των 30 ετών.
Στη συνέχεια όπως αναφέρεται και στην τροποποίηση – επέκταση της από 9.11.1988 σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΕΟΤ και Δήμου Αλίμου που ήρθε ως εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο της 19ης Δεκεμβρίου 2018, έγινε τροποποιητική σύμβαση στις 14.2.2001 που αναφερόταν στους όρους «του παραχωρούμενου ακινήτου (με σκοπό την κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004), τα οποία μετατοπίσθηκαν βορειότερα, [..] και το εμβαδόν της παραχωρούμενης έκτασης καθορίστηκε σε 12.150 τ.μ.».
Στις 26.2.2004 με την υπ’ αριθμ. 151 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΑ, εγκρίθηκε εκ νέου η τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης, ως προς το εμβαδόν της παραχωρούμενης έκτασης, το οποίο ανήλθε σε 13.522 τ.μ., […] προκειμένου το παραχωρούμενο ακίνητο να αποκτήσει κανονικότητα σχήματος, η ανάπτυξη στο χώρο της Μαρίνας Αλίμου να είναι ευχερέστερη και η παραχωρούμενη έκταση να είναι αξιοποιήσιμη.
Το 2005 ο Δήμος Αλίμου ολοκλήρωσε την κατασκευή Κολυμβητηρίου και κατασκεύασε επίσης κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος έκτασης 100,30 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων που τακτοποιήθηκαν σύμφωνα με το Ν. 4178/2013.
Με τις αποφάσεις της Δ.Ε.Α.Α. το 2012 και το 2013 το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ») το δικαίωμα να παραχωρεί σε τρίτους, μέσω σύμβασης παραχώρησης, το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής και/ή ακίνητης περιουσίας εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης σε σχέση με τη λειτουργία είκοσι τριών (23) λιμένων και τουριστικών λιμένων / μαρίνων, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της Μαρίνας Αλίμου, εντός της χερσαίας ζώνης της οποίας βρίσκεται η παραχωρηθείσα έκταση προς το Δήμο.
Τον Ιανουάριο του 2017 ο Δήμος Αλίμου με επιστολή του αιτήθηκε την παράταση της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ετών και άνευ ανταλλάγματος, δεδομένου ότι ο Δήμος έχει την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του Κολυμβητηρίου Δήμου Αλίμου, η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και αποτελεί κοινωφελή – αθλητική δραστηριότητα.
Τον Απρίλιο όμως του 2017 στα πλαίσια της έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση της Μαρίνας Αλίμου, με την από 21.04.2017 Συμφωνία – Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Δήμου Αλίμου («Μνημόνιο Συνεργασίας»), χωρίς την σύμπραξη της ΕΤΑΔ, τα δύο (2) μέρη μεταξύ άλλων συμφώνησαν το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας, στην περίπτωση που από τον εν εξελίξει διαγωνισμό ανακηρυχθεί ανάδοχος και αναλάβει, μέσω σύμβασης παραχώρησης («Σύμβαση Παραχώρησης»), τη διαχείριση της Μαρίνας Αλίμου («Παραχωρησιούχος»), τμήμα της οποίας αποτελεί και η παραχωρούμενη στο Δήμο Αλίμου έκταση.
Στη συνέχεια, στις 14 Μαΐου του 2018 το ΤΑΙΠΕΔ με επιστολή του παρέσχε την προηγούμενη συναίνεση του για την τροποποίηση ή σύναψη νέας σύμβασης μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Δήμου Αλίμου για την παραχώρηση έκτασης συνολικού εμβαδού 7.439 τ.μ., σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της ΕΤΑΔ, ενώ θα απαιτηθεί και απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ για την έγκριση των ειδικότερων όρων αυτής. Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ με την ίδια ως άνω επιστολή του πρότεινε στην ΕΤΑΔ την παραχώρηση έκτασης συνολικού εμβαδού 7.439 τ.μ. για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την τυχόν λύση αυτής για οποιονδήποτε λόγο.
Τον Νοέμβριο του 2017, η ΕΤΑΔ με την από 28.11.2017 Έκθεση Εκτίμησης Μισθωτικής Αξίας πιστοποιημένου εκτιμητή κατά τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Εκμισθώσεων της ΕΤΑΔ, προσδιόρισε την Εκτιμώμενη Ετήσια Μισθωτική Αξία (ΕΕΜΑ) του παραχωρούμενου ακινήτου στο ποσό των επτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (€7.800,00).
Έτσι με έγγραφό της στις 20 Σεπτεμβρίου 201 γνωστοποίησε στο Δήμο Αλίμου τους όρους και το γενικό πλαίσιο της παραχώρησης της ανωτέρω έκτασης συνολικού εμβαδού 7.439 τ.μ., όπως αυτοί αποφασίστηκαν κατά τη με αριθμό 559/05.09.2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ.
Ο Δήμος Αλίμου, με τη με αριθμό 355/18.10.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, η οποία λήφθηκε κατά τη με αριθμό 18/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποδέχθηκε τους όρους της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ.
Να σημειωθεί επίσης ότι εκδόθηκε το από 13.08.2018 Π.Δ. έγκρισης του γενικού σχεδιασμού της Μαρίνας Αλίμου (Φ.Ε.Κ. 172/ΑΑΠ/2018) («Προεδρικό Διάταγμα»).

Η συζήτηση στο Δ.Σ.

Η Δημοτική Αρχή έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις συζητήσεις με την ΕΤΑΔ, τα όσα προσπάθησε και τα όσα κατάφερε να αποκομίσει προς όφελος του Δήμου μετά από διαπραγματεύσεις με το δημόσιο, το «απρόσωπο δημόσιο», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και τα παρουσίασε ώστε το σώμα να αποφασίσει αν θα τα εγκρίνει ή όχι.
Στην αρχική τοποθέτησή του ο Δήμαρχος εξήγησε εν συντομία το ιστορικό και το πως κατάφερε το δημοτικό κολυμβητήριο να διασωθεί προ λίγων ετών με την σύμβαση που υπογράφηκε για την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ στο Δήμο τμήματος της παραλίας όπου συμπεριλαμβανόταν και το δημοτικό κολυμβητήριο. Έριξε για άλλη μια φορά ευθύνες στην προηγούμενη διοίκηση και τόνισε πως με ευθύνη του δημοτικού συμβουλίου της προηγούμενης δημοτικής περιόδου είχαν αποδεχτεί να γκρεμιστεί το κολυμβητήριο μέσα από την ψήφιση της ΣΜΠΕ της Μαρίνας Αλίμου. Εξήρε τις προσπάθειες που έκανε η δημοτική αρχή με επικεφαλής τον ίδιο και τόνισε ότι κατάφερε να το ανακαινίσει και να το διατηρήσει για άλλα 40 χρόνια, με την υπογραφή της νέα σύμβασης.
Στα θετικά σημεία της νέας σύμβασης τόνισε την υποχρέωση του επενδυτή που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση της Μαρίνας να επενδύσει κάποια εκατομμύρια ευρώ για την ανέγερση ενός κτιρίου 200τ.μ. περίπου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για υποδομές του Δήμου Αλίμου για χρήσεις πολιτισμού, διοίκησης, κυλικείων κλπ. Ανέφερε ότι η βασική αλλαγή είναι ότι δεν ανανεώνεται η παραχώρηση του χώρου όπου βρίσκεται το Dia Noche και γι’ αυτό θα ανεγείρουν ένα νέο κτίριο. Το Dia Noche το θεωρούν ανταγωνιστικό της λειτουργίας και κρίνουν ότι δεν είναι σύννομα πολεοδομικά κτίσματα, όπως είπε. Εξήγησε ότι στα σχέδια της δημοτικής αρχής είναι στο κτίριο αυτό που θα ανεγερθεί να εγκατασταθεί η δημοτική πινακοθήκη (έργα της οποίας ο Δήμος έχει ήδη αρχίσει να συλλέγει δαπανώντας χιλιάδες ευρώ και προκαλώντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κυρίως).
Ανέφερε ως συμβολικό το αντάλλαγμα των 7.800€ που θα δίδει κάθε χρόνο ο Δήμος στην ΕΤΑΔ για να έχει την παραχώρηση και την χρήση του χώρου αυτού.
Βέβαια στη σύμβαση αναφέρεται επίσης ότι «Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της παραχώρησης της Παραχωρούμενης Έκτασης, ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλλει προς την ΕΤΑΔ χρηματικό αντάλλαγμα, που ανέρχεται σε ποσοστό 20,75% επί των πάσης φύσεως ακαθαρίστων εσόδων (αφαιρουμένων φόρων και τελών), που θα εισπράττει ο Δήμος (ή/και νομικά πρόσωπα στα οποία ο Δήμος παραχωρεί δικαιώματα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο [*] της παρούσας), είτε από δική του εκμετάλλευση είτε με μισθωτικά ανταλλάγματα τρίτων, στους οποίους ο Δήμος δύναται να παραχωρήσει δικαίωμα εκμετάλλευσης δραστηριοτήτων εντός της Παραχωρούμενης Έκτασης, με ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα ποσού 7.800,00€ ετησίως, πλέον του εκάστοτε τέλους χαρτοσήμου (ή κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ήθελε επιβληθεί μελλοντικά), το οποίο βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Δήμο.Το παραπάνω χρηματικό αντάλλαγμα οφείλεται από τον Δήμο στην ΕΤΑΔ, ολόκληρο, ανεξάρτητα από τυχόν μερική ή εποχική χρήση των δραστηριοτήτων εντός της Παραχωρούμενης Έκτασης».
Κλείνοντας αναφέρθηκε και σε έναν όρο που δεν μπορεί να αλλαχτεί και ο οποίος έχει συμπεριληφθεί και στην προηγούμενη σύμβαση. «Λέει ότι όταν τελειώσει η σύμβαση η ΕΤΑΔ παίρνει το ακίνητο και ότι έχει κτιστεί επάνω επ’ ωφελεία της», συμπληρώνοντας ότι μετά από 40 χρόνια ίσως τα κτίρια να έχουν φθορές οπότε και να μην είναι ίδιο το ενδιαφέρον για τις εγκαταστάσεις αυτές.
Δεν παρέλειψε βέβαια να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον κ. Στέργιο Πιτσιόρλα μαζί με τον οποίο πέτυχαν να αλλάξει η ΣΜΠΕ και να διατηρηθεί το Κολυμβητήριο στη θέση του και στη χρήση του Δήμου. «Κάτι που σωστά ψήφισε και η αντιπολίτευση το 2016», όπως είπε.
Για την τροποποιημένη σύμβαση εξέφρασε τις αντιρρήσεις της η κ. Μπελιά από το «Άνω Κάτω στο Καλαμάκι». «Είναι θετική εξέλιξη ότι διατηρείται ο χώρος, ότι έχουμε κρατήσει και το κολυμβητήριο, όμως στη δική μας αντίληψη πρέπει να είναι δωρεάν οι παραχωρήσεις του δημοσίου προς την τοπική αυτοδιοίκηση», είπε εξηγώντας ότι η παράταξή της θα ψηφίσει Λευκό.
Η κα Καμαρινού, επικεφαλής της Λαικής Συσπείρωσης τόνισε ότι θα καταψηφίσει εκφράζοντας το σκεπτικό της. «Δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε ηττημένοι για την άποψή μας, για τη στάση μας. Δυστυχώς αυτά που διαβλέψαμε στις συμφωνίες με ΤΑΙΠΕΔ κλπ ξέρουμε που θα καταλήξουν γι΄ αυτό και στις τοποθετήσεις μας βάζουμε και το ταξικό πρόσημο, δηλαδή για «ποιον»; Ποιος επωφελείται ή χάνει από αυτή την περίπτωση. Εμείς λέμε τι έχει να κερδίσει τελικά από αυτή την ιστορία η λαϊκή οικογένεια; Γίνεται πιο δύσκολη η πρόσβαση; Γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Αυτή είναι η ουσία. Εμείς σταθεροί σε αυτή τη θέση ψηφίζουμε και καταψηφίζουμε. Δεν αισθανόμαστε λοιπόν ηττημένοι, ηττημένος είναι ο λαός μας που πρέπει να αντισταθεί και να παλέψει. Πρέπει όμως να ενημερωθεί έγκαιρα και σωστά», είπε.
Ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Αλεξόπουλος έθεσε ερωτήματα ως προς το αντάλλαγμα λέγοντας πως ξενίζει η πρόβλεψη του έστω κι αν είναι συμβολικό και ρώτησε αν τίθεται κάποιο ζήτημα αναπροσαρμογής. Επίσης ρώτησε αν προβλέπεται να μείνει η χρήση ή υπάρχει μεσοδιάστημα στο οποίο ο Δήμος θα στερηθεί κάποια έσοδα; Θα είναι ταυτόχρονα η παραχώρηση ή θα προηγηθεί η διακοπή της δραστηριότητας και θα μεσολαβήσει διάστημα μεγάλο;
Ο Δήμαρχος τότε του απάντησε ότι «Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγκατασταθεί ο επενδυτής ή εγκατασταθεί και φύγει και διαχειριστής του χώρου μείνει η ΕΤΑΔ έχει δικαίωμα να μας ζητήσει να επαναδιαπραγματευθούμε το μίσθωμα. Αν μπει επενδυτής δεσμεύεται με αυτούς τους όρους για 40 χρόνια. Όσον αφορά το καινούργιο κτίριο έχει συμπεριληφθεί ως υποχρέωση του επενδυτή».

Έχοντας ολοκληρώσει τη διαλογική συζήτηση το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και πέρασε κατά πλειοψηφία με 17 ΥΠΕΡ, 3 ΛΕΥΚΑ (Μπελιά, Αθανασοπούλου, Γιαννούτσου) και 3 ΚΑΤΑ (Καμαρινού, Γιαννακόπουλος, Δήμου).

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 5 Ιανουαρίου 2019]