Δημοσίευση Διακηρύξεων

Ο «Παλμός» της Γλυφάδας» περιλαμβάνεται στις εβδομαδιαίες εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν καταχωρήσεις των φορέων του δημοσίου βάσει της υπ’ αριθμ. 196/3.8.2017 αποφάσεως του Υπουργού Επικρατείας όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2824/11.8.2017.