“Η δυνατότητα του μισθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση λόγω μεταμέλειας για τις νέες μισθώσεις που καταρτίζονται μετά τις 28.2.2014”

Απόψεις

Γράφει η Δίβαρη Σ. Μαρία – Αναστασία, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43 του π.δ. 34/1995, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίηση: «Ο μισθωτής μπο­ρεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθω­σης». Με τη διάταξη αυτή παρέχεται στο μισθωτή εμπορικής και γενικά κάθε μίσθω­σης που καλύπτεται, από την προστασία του εν λόγω νόμου, το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση (κα­ταγγελία μεταμέλειας), εφόσον, αφενός μεν η μίσθωση παραμένει ενεργός, αφετέ­ρου δε έχει παρέλθει έτος από την έναρξή της. Για το κύρος της καταγγελίας αρκεί η έγγραφη δήλωση του μισθωτή ότι λύνει τη μίσθωση χωρίς να απαιτείται η συνδρομή κάποιου λόγου που να δικαιολογεί τη μεταμέλειά του. Η καταγγελία αυτή τελεί υπό αναβλητική προθεσμία τριών μηνών και συνεπάγεται την υποχρέωση του μισθω­τή να καταβάλει στον εκμισθωτή εφάπαξ αποζημίωση, ενός μηνιαίου μισθώματος, υπολογιζόμενου κατά το χρόνο άσκησης της καταγγελίας, ανεξάρτητα από τη ζημία του εκμισθωτή, ακόμη και αν ο τελευταίος εκμίσθωσε το μίσθιο αμέσως.

Ακολούθησε ο ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α’ 50/28.2.2014), ο οποίος άλλαξε ριζικά το νομικό καθεστώς των εμπορικών μισθώ­σεων και ισχύει για τις μισθώσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη της ισχύος του, ήτοι μετά την 28.2.2014. Με την διά­ταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του εν λόγω ν. 4242/2014 ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ­μογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5-6,16-18,20-26,27 παρ. 2,28-40,43,46 και 47 αυτού. Οι μισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματα της επέρχονται τρεις (3) μή­νες από την κοινοποίηση της…» Το εδά­φιο γ’ της τελευταίας ως άνω διατάξεως, αναφερόμενο σε καταγγελία της οποίας τα αποτελέσματα επέρχονται μετά από τρεις μήνες, δεν είναι σαφές σε ποια καταγγε­λία αναφέρεται και έτσι υποστηρίχθηκε ότι πρόκειται για νομοθετική παραδρομή και επομένως δεν έχει πεδίο εφαρμογής, άλ­λως ότι αφορά την περίπτωση καταγγελί­ας της μίσθωσης η οποία έχει εισέλθει στο στάδιο της παράτασης. Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4242/2014 αναφέρο­νται τα ακόλουθα: «Με τις προτεινόμενες διατάξεις εναρμονίζεται η νομοθεσία των εμπορικών μισθώσεων με τις σύγχρονες απαιτήσεις και παρέχεται η ελευθερία στα συμβαλλόμενα μέρη να ρυθμίζουν την δι­άρκεια της εμπορικής μίσθωσης για όσο χρόνο τα ίδια επιθυμούν».

Η προαναφερόμενη ρύθμιση του άρθρου 43 του π.δ. 34/1995 που προέβλεπε τη δυνατότη­τα του μισθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση «λόγω μεταμέλειας» δεν έχει εφαρμογή στις νέες μισθώσεις που καταρτίζονται μετά τις 28.2.2014, ήτοι υπό την ισχύ του ν. 4242/2014. Ο μισθωτής δεν έχει τη δυνατό­τητα να καταγγείλει τη μίσθωση λόγω μεταμέλειας με βάση το άρθρο 43 του π.δ. 34/1995, αφού η διάταξη αυτή δεν ισχύει πλέον για τις νέες μισθώσεις.

Οι συμβαλλόμενοι όμως μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως, ότι η παραπάνω, μη εφαρμοζόμενη στις μισθώ­σεις που καταρτίζονται μετά τις 28.2.2014, διάταξη θα εφαρμόζεται σε συγκεκριμέ­νη μίσθωση. Έτσι, μπορεί συμβατικά να προβλεφθεί δυνατότητα του μισθωτή να καταγγείλει λόγω μεταμέλειας τη μίσθωση.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 19 Νοεμβρίου 2022]