Αιτήσεις στο Δήμο Αλίμου για Έκτακτη Ρύθμιση Οφειλών προς ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Άλιμος Επικαιρότητα
  • Για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19

Ο Δήμος Αλίμου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τα άρθρα 112 και 113 του Ν.4876/2021 παρατείνεται η έκτακτη ρύθμιση οφειλών σε έως και 100 δόσεις του Ν.4764/2020 και δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021 καθώς και των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ρύθμιση σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18440/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 96/Β/2021) είναι:

  • Οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς ΑριθμούςØ Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του πίνακα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 961/11.03.2021. 
  • Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID – 19.

2) είναι άνεργοι,

3) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID– 19.

4) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID – 19.

Οι οφειλέτες που επιθυμούν την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του Ν.4876/2021, καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο Αλίμου ΑΙΤΗΣΗ έως και την 28/02/2022 είτε ηλεκτρονικά στο email: tameiaki@alimos.gr είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν ραντεβού (Ταμείο τηλ: 213 200 8015, 8016, 8020) συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Βεβαίωση της ΑΑΔΕ για τους ΚΑΔ

Β) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΣΤΩ (1) ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Βεβαιωση από το ΕΡΓΑΝΗ για αναστολή σύμβασης από 15/02/2020 μέχρι 30/11/2021.

2. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

3. Βεβαίωση ενίσχυσης-στήριξης από Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων εντός του χρονικού διαστήματος 15/2/2020 μέχρι 30/11/2021.

4. Βεβαίωση της ΑΑΔΕ ότι είναι ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακίνητων των οποίων τα μισθώματα υπέστησαν μείωση κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής το χρον. διάστημα από 15/02/2020 μέχρι 30/11/2021.

Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 15 Ιανουαρίου 2022]