Σε διαβούλευση η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

Ελληνικό Αργυρούπολη

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης η πρόταση επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί, μπορεί να αποστείλει τις προτάσεις – παρατηρήσεις του στο email:  perivallon@elliniko-argyroupoli.gr  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως τονίζει ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, Βασίλης Κρητικός, «σκοπός της επικαιροποίησης του ΤΣΔΑ του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης είναι να αξιολογήσει αφενός την εφαρμογή του υφιστάμενου Τοπικού Σχεδίου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, να  καταγράψει σε σχέση με το 2015 τις ενέργειες και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, και τέλος να προτείνει και να περιγράψει όλες εκείνες τις δράσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να αναβαθμιστεί συνολικά και σταδιακά η διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, με έμφαση στην πρόληψη, την οικιακή κομποστοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση και την επέκταση και αναβάθμιση των προγραμμάτων ανακύκλωσης – εναλλακτικής διαχείρισης, σε συμφωνία με το υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στόχος των ανωτέρω ενεργειών είναι να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στο Δήμο με ορίζοντα 5ετίας (2021-2025), σύμφωνα και με τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ υπό έγκριση), όπως άλλωστε ορίζεται και στο πρόσφατο Νόμο 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 92Α /07.05.2020).

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Τοπικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις για την περίοδο έως το 2025, κοστολογημένο, το οποίο βασίζεται σε ένα μοντέλο διαχείρισης που δίνει έμφαση σε συνδυασμένες, συμπληρωματικές δράσεις των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, αποσκοπώντας στην μείωση της παραγωγής αποβλήτων, τον περιορισμό της χρήσης φυσικών πόρων με τη βελτίωση της αποδοτικότητά τους, και τη μετάβαση σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία».

Πιο συγκεκριμένα, το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης  Αποβλήτων:

  • ενσωματώνει τις νέες απαιτήσεις και τους στόχους τόσο της εθνικής αλλά και της κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
  • ποσοτικοποιεί τους στόχους που υιοθετεί ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης,
  • αποτυπώνει αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο, και το κόστος αυτής,
  • αξιολογεί την επίτευξη των στόχων του υφιστάμενου ΤΣΔΑ (2015-2020),
  • αναδεικνύει τα απαιτούμενα τοπικά έργα και δράσεις (τόσο  για τη πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, τη Διαλογή στη πηγή και ανακύκλωση, όσο και τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή) καθώς και τις κεντρικές υποδομές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων,
  • εκτιμά το κόστος για το Δήμο του εκσυγχρονισμού της «περιβαλλοντικής εισφοράς» (τέλος ταφής)στα απόβλητα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ,
  • αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την επιτυχία των προτεινομένων δράσεων, και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ανακύκλωση και τέλος,
  • εκτιμά τον απαιτούμενο προϋπολογισμό αναφορικά με το επενδυτικό κόστος υλοποίησης των προτεινόμενων έργων και δράσεων. 

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 8 Ιανουαρίου 2022]