Ο «Σωκράτης» των 7 Δήμων

Άλιμος Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Επικαιρότητα Ηλιούπολη

Στον ίδιο Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι Δήμοι Αλίμου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Ηλιούπολης

Eπτά δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και συστήνουν από κοινού έναν αναπτυξιακό οργανισμό. Οι Δήμοι αυτοί είναι του Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δάφνης Υμηττού, Ηλιούπολης, Μοσχάτου Ταύρου και Νέας Σμύρνης. Ο υπό σύσταση Αναπτυξιακός Οργανισμός θα φέρει την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ– ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Ανώνυμή Εταιρεία–Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με διακριτικό τίτλο
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ–ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Α.Ε.–Α.Ο.Τ.Α.». Τα δημοτικά συμβούλια των ανωτέρω Δήμων θα κλιθούν να πάρουν αποφάσεις για την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, τη σύσταση του Οργανισμού, τα μέλη που θα τους εκπροσωπούν και για το σχέδιο καταστατικού.
Πρώτος το έφερε στο δημοτικό του Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης τονίζοντας ότι με το Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», δίνεται η δυνατότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συστήνουν Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο «Σωκράτης» ως Δαφνιώτης υπερίσχυσε του «Θουκυδίδη» του Αλιμούσιου καθώς ο δεύτερος έχει κατά κόρον χρησιμοποιηθεί και δε θα ήθελαν να υπάρξει κάποια σύγχυση.


O Ανδρέας Κονδύλης τόνισε ότι τους δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχουν παραπάνω Δήμοι και είναι κάτι το οποίο επιθυμούν αφού έτσι θα έχουν πιο ισχυρή υπόσταση και θα διεκδικούν καλύτερα πακέτα ΕΣΠΑ. Επίσης επεσήμανε πως με αυτή την συνύπαρξη θα μοιράζονται τα έξοδα των δαπανών που απαιτούνται πχ για μελέτες και έτσι θα έρχεται πιο οικονομικά ο λογαριασμός στον εκάστοτε Δήμο.
Πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αποτελούν βάση τόσο για τη μελέτη, ωρίμανση και διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, όσο και για την αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την εκπαίδευση και γενικότερα τη γνώση, εξειδίκευση, καθώς και στη συνοχή και ανανέωση των κοινωνικών δομών.
Σύμφωνα με το σχέδιο του Καταστατικού το αρχικό κεφάλαιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ανέρχεται σε 520.000,00€, το οποίο αποτελείται από πέντε χιλιάδες διακόσιες (5.200) ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό (100,00 €) ευρώ η κάθε μία.
Κάθε Δήμος συμμετέχει επί του μετοχικού κεφαλαίου ποσού πεντακοσίων είκοσι χιλιάδες ευρώ (520.000,00€), με ποσοστό 15,38%. Το ποσό συμμετοχής έτσι ανέρχεται σε 80.000 ευρώ για την απόκτηση οκτακοσίων (800) ονομαστικών μετοχών, επί συνόλου πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.200). Εκτός από το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου που συμμετέχει επί του μετοχικού κεφαλαίου πεντακοσίων είκοσι χιλιάδες ευρώ (520.000,00€), με ποσοστό 7,69%. Έτσι, το ποσό συμμετοχής του ανέρχεται σε 40.000 ευρώ
για την απόκτηση τετρακοσίων
(400) ονομαστικών μετοχών επί συνόλου πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.200).
Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Κονδύλης θα υπάρξει δυνατότητα να πληρωθούν αυτά τα χρήματα σε δύο ισόποσες δόσεις, μια το 2021 και μια το 2022. Τόνισε επίσης ότι δεν μπορεί ο Οργανισμός αυτός να έχει παθητικό οπότε αναγκαστικά θα παρουσιάζει κάποια μικρά κέρδη που στη συνέχεια θα επιμερίζονται στους Δήμους – Μετόχους και θα τους επιστρέφονται με τη μορφή έργων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να είναι μικρό για να είναι πιο εύκολη η λήψη αποφάσεων και έτσι θα συμμετέχει ο Δήμαρχος του κάθε Δήμου και τεχνοκράτες. Την προεδρία εξετάζεται να τη μοιράζονται οι Δήμοι και να έχει θητεία ανά εξάμηνο ο κάθε Δήμαρχος. Η συμμετοχή των Δημάρχων θα είναι αμισθί. «Είναι επιπλέον Διοικητικό βάρος και ευθύνη όμως αξίζει τον κόπο», είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Κονδύλης.
Εξετάζεται επίσης και ο χώρος στέγασης του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού να είναι σε κτίριο 200 τ.μ. επί της Λ. Συγγρού που ανήκει στην Ένωση Πιλότων. Μια πρόταση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου αποφάσισε κατά πλειοψηφία και ενέκρινε την απόφαση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δάφνης-Υμηττού, Ηλιούπολης, Μοσχάτου Ταύρου και Νέας Σμύρνης με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.» καθώς και τη συμμετοχή του Δήμου Αλίμου με ποσοστό 15,38%. % επί του μετοχικού κεφαλαίου ποσού πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (520.000,00€) και ποσό συμμετοχής τις 80.000 ευρώ. Ενέκριναν επίσης το σχέδιο καταστατικού και όρισαν τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Κονδύλη με αναπληρωτή του τον κ. Ευάγγελο Κακκαβή, ως εκπροσώπους του Δήμου στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι και οι άλλοι δήμοι να φέρουν το θέμα στο δημοτικό τους συμβούλιου και να εγκρίνουν τις αντίστοιχες θεματικές.