Ηλιούπολη: Νέα Καθήκοντα για τον Αποστόλη Στασινόπουλο και τον Παναγιώτη Βιδάλη

Με απόφαση Δημάρχου αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου και ορίζονται:
Ο κ. Απόστολος Στασινόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος από την Παράταξη «Συνεργοί με την Ηλιούπολη», ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών, με αρμοδιότητες την λειτουργία της Δ/νσης Οικονομικών, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης.

Ειδικότερα:
•Προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
•Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων και την αναμόρφωση αυτών.
•Μεριμνά για τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων µε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς.
•Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ως άνω Διεύθυνσης.
•Έχει την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.
•Έχει την μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
•Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας και τελεί πολιτικούς γάμους και
Ο κ. Παναγιώτης Βιδάλης ως Πρόεδρος του ΚΑΦΑΔΗΛ, του Δημοτικού Νομικού Προσώπου, που φροντίζει για την λειτουργία των ΚΑΠΗ, των Βρεφονηπιακών Σταθμών, της «Αγίας Ταβιθάς» και της «Βοήθειας Στο Σπίτι» καθώς επίσης και ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου με αρμοδιότητες:
•Την λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
•Την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» και την λειτουργία όλων των προγραμμάτων, που αφορούν στην διαφάνεια και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου.
«Ευχαριστώ και τους δύο συνεργάτες, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφεραν έως τώρα στις θέσεις ευθύνης τους και τους εύχομαι καλή επιτυχία στις νέες», δήλωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 5 Σεπτεμβρίου 2020]