Τι προβλέπουν τα μέτρα στήριξης των πολιτών για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19

Δεκαέξι ημέρες μετά από την επιβολή του μέτρου «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» το Κράτος μέσω των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ 11.03.2020, 14.03.2020 και 20.03.2020) για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών, της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργείας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, προσπαθεί να ξορκίσει τους φόβους όλων μας, παρέχοντας μέτρα στήριξης προς τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ανέργους.

Τα μέτρα αυτά αφορούν:

Στην στήριξη των εργαζομένων που πλήττονται:

Ειδικότερα, για τους εργαζόμενους στους οποίους ανεστάλη προσωρινά η εργασία τους είτε γιατί  η επιχείρηση ανέστειλε την λειτουργία της με απόφαση της δημόσιας αρχής, είτε γιατί ο εργοδότης ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του προβλέπεται:

 1. Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 800 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Η οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ θα δοθεί και σε όσους απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 20η Μαρτίου 2020. Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε γιατί ο εργοδότης ανέστειλε τις συμβάσεις . εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι -εργαζόμενοι, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
 2. Καταβολή του δώρου Πάσχα.
 3. Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.
 4. Μείωση του μισθώματος της κύριας κατοικίας κατά 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 στην περίπτωση που ο μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της οποίας η λειτουργία  ανεστάλη με απόφαση της δημόσιας αρχής. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης σε βάρος του μισθωτή.
 5. Αναστολή της πληρωμής των χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες.
 6. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ0Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.
 7. Κάλυψη των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων με τη ρήτρα απαγόρευσης των απολύσεων. Απαγορεύεται η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Επίσης οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που έχουν κάνει χρήση του μέτρου προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.  

Στην στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει προσωρινά την λειτουργία τους και βρίσκονται στην λίστα των ΚΑΔ

Για τις επιχειρήσεις αυτές προβλέπεται:

 1. Μείωση του μισθώματος της επαγγελματικής μίσθωσης της επιχείρησης κατά 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης σε βάρος του μισθωτή.
 2. Καταβολή του δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους μέχρι το καλοκαίρι.
 3.  Αναστολή των πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες.
 4. Συμμετοχή σε δράσεις ενίσχυσης με την χρηματοδότηση από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων για χορήγηση δανείων, επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου.
 5. Συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.
 6. Παράταση μέχρι και την 31.08.2020 των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 11.03.2020 έως 30.04.2020. Έως τις 31.08.2020 παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων  ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
 7. Παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ως ακολούθως: α) Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα. β) Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.  Τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
 8. Παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα, αρχικώς, προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.

Στην στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους που πλήττονται και των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία της δραστηριότητάς τους που υπάγεται στους ΚΑΔ που έχουν δημοσιευτεί, προβλέπεται:

 1. Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800,00 ευρώ.
 2. Αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.
 3. Αναστολή καταβολής των δόσεων των ρυθμίσεων που είναι σε ισχύ, των οποίων η υποχρέωση καταβολής λήγει εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020. Οι οφειλές αυτές και οι ρυθμίσεις παγώνουν και θα εξοφληθούν από 1 Ιουνίου 2020.
 4. Μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εφόσον εξοφληθούν στη προβλεπόμενη ημερομηνία.
 5. Στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), προβλέπονται: Για τους επαγγελματίες και εργοδότες ότι και για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σημαντικά, με πρόσθετη παροχή ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα.

Για την στήριξη των ανέργων προβλέπεται:

Παράταση έως τις 31 Μαΐου 2020 της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίων ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων – ασφαλισμένων του  ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020

Και ακόμη προβλέπεται:

 • Παράταση έως την 30.04.2020 της ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσων μελών που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 29.02.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους εξαρτώνται τα έμμεσα μέλη, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί.
 • Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου θα μπορεί να εκδίδει έγγραφα μέσω αυτής όπως:
 • Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «eDilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα. β) ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης.
 • Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi». Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση δεν υποκαθιστά το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή από τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα. β) ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης.
 • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις στα Κ.Ε.Π είτε μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (ermis.gov.gr), είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “e-kep.gov.gr “ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Η παραλαβή του αποτελέσματος μπορεί να διενεργείται είτε μέσω της αποστολής του στην ηλεκτρονική θυρίδα του αιτούντος, είτε μέσω της αποστολής του στην ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Προκειμένου οι χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες θα πρέπει προηγουμένως να προβούν σε αυθεντικοποίηση με την χρήση των προσωπικών τους κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet).

° Βικτωρία Δερδεμέζη
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο – ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Αθηνών & Νοτίων Προαστίων
E-mail: vderdemezilaw@gmail.com

Ad