Νέα Εγκύκλιος της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. και άμεσα πρακτικά μέτρα πρόληψης για τον Κορωνοϊό

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Γλυφάδα Ελληνικό Αργυρούπολη

Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης

Εν Βούλα τη 11η Μαρτίου 2020

Πρός τόν

Κλῆρο καί τόν Λαό

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

          Σεβαστοί Πατέρες καί Ἀγαπητοί Ἀδελφοί,

          • Μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 225/05.3.2020 Ἐγκύκλιό μας ἀνεφέρθημεν εἰς τό θέμα τοῦ νέου Κορωναϊοῦ καί εἰς ὡρισμένα μέτρα προστασίας πού πρέπει νά λαμβάνωνται πρός ἀποτροπή τῆς ἀσθενείας αὐτῆς. Στό θέμα αὐτό ἀναφέρεται καί ἡ ἀπό 09.3.2020 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Συνόδου, πού δημοσιεύεται στήν Ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως μας.

Ἐπειδή, δυστυχῶς, ἡ νόσος ἐξαπλώνεται σέ ὅλο τόν κόσμο μέ ταχεῖς ρυθμούς, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχῃ δημιουργηθῆ σέ ὅλους φόβος καί ἀγωνία ὡς πρός τό τί μέλλει γενέσθαι, ἐπανερχόμενοι, ἐπιθυμοῦμε νά τονίσωμε καί τά ἀκόλουθα:

          Οἱ κορωνοϊοί εἶναι μία ὁμάδα ἰῶν πού συνήθως προκαλοῦν ἀναπνευστικές λοιμώξεις μέ ποικίλη σοβαρότητα. Ἐκτιμᾶται, ὅτι περίπου τό ἕνα τρίτο τῶν λοιμώξεων τοῦ ἀνωτέρου ἀναπνευστικοῦ ἴσως προκαλεῖται ἀπό κορωνοϊούς.

          Ἐπί τῇ βάσει τῶν διαθεσίμων ἐπιδημιολογικῶν δεδομένων, φαίνεται ὅτι ὁ κορωνοϊός COVID-19 πιθανότατα μεταδίδεται μέσῳ σταγονιδίων πού ἀποβάλλονται ἀπό ἄτομο πού νοσεῖ, μέσῳ βήχα ἤ πταρμοῦ ἤ μέ ἄμεση ἤ ἔμμεση ἐπαφή ἀπό μολυσμένα χέρια. Ὁ χρόνος ἐπωάσεως τῆς νόσου ὑπολογίζεται σέ 2- 14 ἡμέρες, μέ μέσο χρόνο ἐπωάσεως τίς 5 ἡμέρες.

          Τό ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τοῦ ἰοῦ αὐτοῦ, εἶναι ὅτι παραμένει στίς διάφορες ἐπιφάνειες γιά ἀρκετές ὧρες, ἐνῷ οἱ ἄλλοι ἰοί νεκρώνονται μέσα σέ ἐλάχιστα δευτερόλεπτα.

Τά συμπτώματα πού παρουσιάζει εἶναι τά κατωτέρω:

– Πυρετός

– Βήχας               

– Πονόλαιμος

– Μυαλγίες

– Ἀρθραλγίες

–  Αἴσθημα κοπώσεως

– Δύσπνοια

– Διάρροια καί ἐμετοί σπανιότερα

Ὁμάδες ηὐξημένου κινδύνου γιά βαριά νόσηση ἀπό τόν κορωνοϊό COVID-19 ἀποτελοῦν ὅσοι ἔχουν ἡλικία ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, ὅσοι ἔχουν ὑποστῇ μεταμόσχευση ὀργάνων καί ὅσοι ἔχουν διάφορα νοσήματα, ὅπως ὑπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή νόσο, χρόνια ἀναπνευστική πνευμονοπάθεια, νοσογόνος παχυσαρκία, χρόνια νεφροπάθεια, δρεπανοκυτταρική ἀναιμία, διάφορες αἱμοσφαιρινοπάθειες, ἀνοσοκαταστολή καί καρκίνο. Ἡ νόσος στά παιδιά εἶναι σχετικά σπάνια καί ἠπίας μορφῆς.

• Προκειμένου, λοιπόν, νά προφυλαχθοῦμε ἅπαντες, πρέπει νά ληφθοῦν κάποιες προφυλάξεις, σύμφωνα μέ τά ὅσα διατυπώνουν οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες καί τά ὅσα μᾶς ὑποδεικνύει καί ἡ κοινή λογική. Τά μέτρα αὐτά  εἶναι προσωρινά καί θά ἰσχύουν μέχρις ὅτου ἡ ὑπεύθυνη ἡγεσία τῆς Χώρας μας ἄρῃ ὅσα ἔχει ἐξαγγείλει πρός περιορισμό τῆς νόσου. Οἱ προφυλάξεις αὐτές, βεβαίως, δέν ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ᾿ ἀποσκοποῦν στήν γενικώτερη προστασία ὅλων, διότι σέ μία κρίση, ὅπως αὐτή, δέν πρέπει οὔτε οἱ Ναοί μας νά γίνουν ἑστίες μεταδόσεως τῆς νόσου, οὔτε νά δίδεται ἀφορμή σέ κάθε κακόβουλο πού καραδοκεῖ, μέ τήν εὐκαιρία τῆς κατά καιρούς ἐξαπλώσεως διαφόρων λοιμικῶν ἀσθενειῶν, νά στρέφεται μέ τήν παχυλή ἄγνοιά του κατά τῆς Ἐκκλησίας. Στά πλαίσια αὐτά:

          1.       Προκειμένου νά ἀερίζωνται ἐπαρκῶς οἱ Ἱ. Ναοί, αἱ θύραι καί τά παράθυρα των νά παραμένουν ἀνοικτά καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν πού εἶναι ἀνοικτοί, ἐκτός τῆς διαρκείας τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν (διά νά ἀποφευχθῇ κίνδυνος κρυολογήματος ἤ πλευρίτιδος).

          2.       Στήν Εἴσοδο τῶν Ἱ. Ναῶν νά ὑπάρχουν συσκευές ἀντισηπτικῶν ὑγρῶν μέ ἀλκοόλη τοὐλάχιστον 70%.

3.       Ὅλες οἱ ἐπιφάνειες τῶν Ναῶν, καί ἰδιαιτέρως αἱ θύραι, τά πόμολλα, οἱ εἰκόνες, καί γενικῶς ὁ,τιδήποτε ἔρχεται σέ ἄμεση ἐπαφή μέ τά χέρια ἤ τό πρόσωπο, νά καθαρίζωνται τακτικώτατα καί ἐπιμελέστατα, εἴτε μέ οἰνόπνευμα εἴτε μέ ἀντισηπτικά ὑγρά πού ἔχουν τοὐλάχιστον 70% ἀλκοόλη. Ἰδίως νά προσεχθῇ ἡ καθαριότης τῶν χώρων ὑγιεινῆς, ὅπου ἡ μετάδοσις μικροβίων εἶναι πολύ μεγαλυτέρα.

4.       Ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία:

– Τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.

– Τῶν κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἀπογευματινῶν κηρυγμάτων

– Τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς    

– Τῆς Σχολῆς Παραδοσιακῶν Χορῶν

5.       Ἀναβάλλονται:

– Οἱ ἐνοριακές ἐκδρομές

– Οἱ ἀθλητικές ἐκδηλώσεις

– Οἱ οἱαισδήποτε ἄλλες ἐκδηλώσεις

• Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τά μέτρα αὐτά πού θά τηρηθοῦν στούς Ἱ. Ναούς, πρέπει ὅλοι νά φροντίζουν διά τήν μή περαιτέρῳ μετάδοση τῆς νόσου, ἀλλά καί γιά τήν προσωπική τους ὑγεία. Γι̉̉ αὐτό καλό εἶναι νά τηροῦνται καί τά ἀκόλουθα:

α.’  Νά πλένωνται πολύ καλά τά χέρια τοὐλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, μέ σαπούνι ἤ ἀντισηπτικό ὑγρό. Ὁπωσδήποτε νά καθαρίζωνται τά ἐνδιάμεσα μεταξύ τῶν δακτύλων.

          Μετά τό πλύσιμο τά χέρια νά στεγνώνωνται μέ χάρτινες χειροπετσέτες πού θά ἀπορρίπτωνται ἀμέσως σέ κάδους.

          β.’  Τά χέρια νά μή ἔρχωνται σέ ἐπαφή μέ τά μάτια, τήν μύτη καί τό στόμα.

          γ.’  Σέ περίπτωση βήχα ἤ πταρνίσματος νά καλύπτεται τό στόμα καί ἡ μύτη μέ χαρτομάνδηλο, πού θά ἀπορρίπτεται ἄμεσα σέ κάδο ἤ, ἄν δέν εἶναι ἐφικτή ἡ ἄμεση χρήσις χαρτομάνδηλου, τουλάχιστον μέ τό μανίκι στό ὕψος τοῦ ἀγκῶνος.

          δ.’  Ἀποφυγή ἐπαφῆς μέ ὅσους παρουσιάζουν κάποιο σύμπτωμα.

          ε.’ Ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα καί ὅσοι ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες πού ἀναφέραμε ἀνωτέρω νά προσέχουν πολύ τήν ἀτομική τους ὑγιεινή, νά μή ἐναγκαλίζωνται ἄλλους καί νά μή ἐξέρχωνται ἀπό τάς οἰκίας των ἐάν δέν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο. Ὡς ἐκ τούτου δέ καί νά μή ἐκκλησιάζωνται, ἐάν μέν εἶναι εὐπαθεῖς γιά ὅσο χρονικό διάστημα ὑφίσταται τό γενικότερο θέμα τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ, ἐάν δέ ἔχουν συμπτώματα, μέχρις ὅτου παρέλθουν πλήρως αὐτά καί ὀλίγας ἡμέρας μετά.

στ.’ Ἐπειδή, ναί μέν ἀπό τάς ἱεράς εἰκόνας καί τά χέρια τῶν ἱερέων μεταδίδεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἀλλά, ὅταν τά ἀσπαζώμεθα, μένουν ἐπ᾿ αὐτῶν ὀλιγώτερα ἤ περισσότερα σταγονίδια, καλό εἶναι νά ἐπιδεικνύεται ὁ σεβασμός τῶν πιστῶν μέ βαθεία ὑπόκλιση.

Τοῦτο, καί αὐτούς θά προφυλάξῃ ἀλλά καί τούς ὑπολοίπους, οἱ ὁποῖοι δέν ὀφείλουν νά νοσήσουν ἐπειδή κάποιοι ἀδυνατοῦν νά κατανοήσουν τόν κίνδυνο πού ὑπάρχει.

          • Βεβαίως, δέν τίθεται θέμα ὡς πρός τήν Θεία Κοινωνία, διότι μεταλαμβάνομε ὄχι ψωμί καί κρασί, ἀλλά τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Θεία Λειτουργία δέν εἶναι παράσταση. Εἶναι μυστήριο. Εἶναι ἡ βίωση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Κατά τήν τέλεσή της, μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τό ψωμί καί τό κρασί μεταβάλλονται στόν ἴδιο τόν Χριστό, Αὐτόν πού μᾶς χαρίζει τήν ὕπαρξη, τήν ζωή καί τήν ὑγεία. Καί συνεπῶς μέ τήν Θ. Κοινωνία λαμβάνομε μέσα μας καί ἐνωνόμεθα μέ τόν ἴδιο τόν δημιουργό μας Θεό. Ὄχι ἀσθένειες δέν δεχόμεθα, ἀλλά ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Δεχόμεθα τόν δωρητή τῆς ὑγείας. Καί γι᾿ αὐτό ἡ Κοινωνία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἁπλῶς κοινωνία, ἀλλά Θεία Κοινωνία. Εἶναι τό μυστήριο τῆς Ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς δωρίζει ἁγιασμό καί Θεία Χάρη.

          Ὅποιος δέν ἀποδέχεται αὐτή τήν βασική πίστη τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἄξιος καί νά κοινωνήσῃ. Γι᾿ αὐτό, καί μέχρις ὅτου ἀποδεχθῇ τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, καλό εἶναι νά ἀπέχῃ τῆς Θ. Κοινωνίας, γιά νά μή βλάπτῃ καί πνευματικά τόν ἑαυτό του. 

          Καί ὅποιος δέν συμμετέχει σέ αὐτό τό βίωμα τό καλύτερο πού ἔχει νά κάμῃ εἶναι νά ἀπέχῃ σιωπῶν καί σεβόμενος τήν πίστη τῶν ἄλλων, ὅπως καί ἐκεῖνοι σέβονται τά πιστεύω του καί δέν τόν προσβάλλουν καί ὅπως ἄλλωστε ἐπιβάλλουν καί οἱ δημοκρατικές ἀρχές.

          Ἀδελφοί μου,

          Ἄς προσευχώμεθα ἐντόνως σύντομα ὁ Θεός νά παύσῃ τήν ἐξάπλωση τῆς νόσου αὐτῆς καί μέ τήν χάρη Του νά μή θρηνήσουμε θύματα.

Μέ πολλές πατρικές εὐχές

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 14 Μαρτίου 2020]