Ασφάλεια κατά την εργασία σε ύψη

Απόψεις

Του Ιωάννη Ν. Γουσγούνη

Ιδρυτή & ιδιοκτήτη της SUCCESSKeysGR.

Η εργασία σε ύψη εγκυμονεί πολλούς κινδύνους τραυματισμού από πτώση ενώ, δυστυχώς, δεν είναι λίγα τα θανατηφόρα ατυχήματα, που οφείλονται σε πτώση από κάποιο ύψος.

Όταν αναφερόμαστε σε εργασία σε ύψος εννοούμε την οποιαδήποτε εργασία θα μπορούσε να προξενήσει πτώση από ένα υψηλότερο σε ένα χαμηλότερο επίπεδο.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε επίπεδο εργασίας, που απέχει 0,75 μέτρα από το υποκείμενο επίπεδο, θα πρέπει να έχει προστατευτικό κιγκλίδωμα ύψους τουλάχιστον 1 μέτρου με μπάρα μεσοδιαστήματος (ή με άλλη ικανής αντοχής διάταξη)και θωράκιο (σοβατεπί) ύψους 0,15 μέτρων.

Στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με στοιχεία του WHO, το 17% των μοιραίων ατυχημάτων στην Ευρώπη των 27 (ΕU-27), την περίοδο 2008-2010 οφειλόταν σε πτώσεις.Επίσης σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου οργανισμού, (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs344/en/) η πτώση από ύψος είναι η δεύτερη κατά σειρά αιτία παγκοσμίως, που ευθύνεται για θανατηφόρα ατυχήματα.

Από το χώρο της διεθνούς ναυτιλίας υπάρχουν αναφορές (AMSA – AustralianMaritimeSafetyAuthority) ότι η πτώση από ύψος είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες για σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχημάτων σε Αυστραλούς ναύτες.

Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού HSEστο Ηνωμένο Βασίλειο, η πτώση από ύψος είναι η τρίτη κατά σειρά αιτία στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, με 20% των συνολικών θανατηφόρων ατυχημάτων. Η πτώση από σκάλες έχει με απόσταση το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων (40%) ενώ δεύτερη ακολουθεί η πτώση από οχήματα (~ 17%).

Όσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση πεπραγμένων του ΣΕΠΕ για το έτος 2005, το 38% των θανατηφόρων ατυχημάτων οφειλόταν σε πτώση προσώπων από ύψη. Το ποσοστό αυτό είναι και το μεγαλύτερο συγκριτικά με άλλες αιτίες θανατηφόρων ατυχημάτων.

Μέτρα πρόληψης του κινδύνου

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει η ανάγκη για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αναφορικά με την ασφάλεια εργαζομένων σε όλους σχεδόν τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας (βιομηχανία, ναυτιλία, κατασκευές κ.α.) όπου η εργασία σε ύψη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους και κατ’ επέκταση και για τις επιχειρήσεις (απώλεια εργαζομένων, πρόστιμα, αποζημιώσεις κ.ο.κ.).

Τα μέτρα πέρα από τεχνικής φύσης (κατάλληλες κατασκευές, εξοπλισμός εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας), αφορούν και στον έλεγχο της υγείας των εργαζομένων, που εργάζονται σε ύψη ώστε αυτοί να είναι ικανοί για τέτοιου είδους εργασίες. Είναι προφανές ότι εργαζόμενοι που υποφέρουν π.χ. από ιλίγγους, από καρδιακές παθήσεις, από πίεση του αίματος που εγκυμονεί κινδύνους (υπέρταση/υπόταση) για την υγεία κ.α. δεν επιτρέπεται να εργάζονται σε ύψη. Υπεύθυνος είναι ο εργοδότης για την παραπομπή εργαζομένων σε ιατρικές εξετάσεις, που πιστοποιούν την ικανότητα τους για εργασία σε ύψη.

Κατά τη χρήση εξοπλισμού για την άνοδο ή κάθοδο στο επίπεδο εργασίας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα αντοχής του εξοπλισμού στο σωματικό βάρος του εργαζόμενου.

Επίσης τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα (για τον σκοπό του παρόντος άρθρου μας ενδιαφέρουν εκείνα, που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση προσώπων π.χ. για εργασία σε ύψη όπως είναι τα καλαθοφόρα οχήματα, τα υδραυλικά αναβατόρια κ.α. ), πρέπει να είναι πιστοποιημένα από εγκεκριμένους φορείς σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Εκπαίδευση

Τέλος είναι σημαντικό (όσο και υποχρεωτικό από τη νομοθεσία) οι  εργοδότες να παρέχουν δυνατότητες εκπαίδευσης στους εργαζόμενους τους, που να σχετίζεται με την ασφάλεια στους χώρους εργασίας τους και τους κινδύνους, που αντιμετωπίζουν ανάλογα με το είδος της εργασίας τους.

Οι εργαζόμενοι είναι, με τη σειρά τους, υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης και να ακολουθούν τις υποδείξεις, που τους δίνονται για την ασφαλέστερη εκτέλεση των εργασιών τους π.χ. σε ύψη.

Για την καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού σας, παρέχουμε εξειδικευμένο ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο με θέμα την ‘Ασφάλεια κατά την εργασία σε ύψη’ (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εισηγητή Ιωάννη Γουσγούνη στο 6944141114).

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 23 Ιανουαρίου 2016]