7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΗΚΕ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ

Επικαιρότητα

Φαίνεται πως δρομολογείται λύση στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι φοιτούν στο 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας με την κατασκευή ενός νέου πρότυπου, οικολογικού και σύγχρονου σχολείου στην Τερψιθέα, επί της οδού Αγίου Νεκταρίου.

Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» και του Δήμου Γλυφάδας που έλαβε χώρα την Τρίτη 24 Οκτωβρίου στα γραφεία της «ΚΤΥΠ ΑΕ» παραχωρήθηκε και επίσημα η χρήση άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Γλυφάδας ακινήτου επιφανείας 1.000,00 τμ ιδιοκτησίας της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».

Για να προχωρήσει η διαδικασία προηγήθηκε σχετική λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΥΠ αρχικά και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας κατόπιν, με τις δύο αποφάσεις να είναι ομόφωνες.

Στο διάστημα των σαράντα περίπου ετών, το ζήτημα έφθασε μέχρι και τη Βουλή, ενώ πρόσφατα δημιουργήθηκε και η Διασχολική Επιτροπή Συλλόγων Γονέων 7ου Γυμνασίου, 12ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων Γλυφάδας για την ανέγερση νέου κτιρίου για το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας που άσκησε πιέσεις προς την ταχύτερη δυνατή εξεύρεση λύσης.

Το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας βρήκε τη στέγη του

Η περίπτωση του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας έχει προβληματίσει κάθε Διοίκηση του Δήμου Γλυφάδας καθώς το γεγονός ότι οι μαθητές φοιτούν σε ένα σχολικό συγκρότημα «πολυκατοικία» ήταν αιτία για στεναχώριες, διαμαρτυρίες και προεκλογικές δεσμεύσεις. Για περίπου τέσσερις δεκαετίες, γονείς και μαθητές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να πείσουν ότι το περιβάλλον είναι ακατάλληλο και ανεπαρκές (σύμφωνα με γνωμοδότηση που περιλαμβάνεται στην αρ. 93/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας) και ότι απαιτείται να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Το ζήτημα του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας είχε φτάσει μέχρι και τη Βουλή με πλήθος ερωτήσεων που έμεναν αναπάντητες ως προς την εξεύρεση λύσης. Η κινητοποίηση που έκαναν οι γονείς τους προηγούμενους μήνες δημιουργώντας Διασχολική Επιτροπή Συλλόγων Γονέων 7ου Γυμνασίου, 12ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων Γλυφάδας για την ανέγερση νέου κτιρίου για το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας φαίνεται πως απέδωσε καρπούς καθώς πίεσε προς την ταχύτερη δυνατή εξεύρεση λύσης.

Το παραχωρούμενο ακίνητο

Σύμφωνα με την σύμβαση, η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» παραχωρεί στο Δήμο Γλυφάδας, άνευ ανταλλάγματος και κατά πλήρες δικαίωμα χρήσεως ένα ακίνητο επιφάνειας 1.000,00 τ.μ., μεταξύ των οδών Αγίου Νεκταρίου και επέκτασης Μεγίστης, στη περιοχή Τερψιθέας του Δήμου Γλυφάδας, το οποίο απεικονίζεται υπό τα στοιχεία Α-Ζ-Η-Α και έχει εμβαδόν 1.000 τ.μ., στο από 12.03.2007 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τοπ. Μηχ. Αν. Σκαλτσά θεωρημένο από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και Γηπέδων της ΟΣΚ Α.Ε. Τοπ. Μηχ. Δ. Κοκολιού, με σκοπό την επείγουσα μεταστέγαση του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αριθ. 1030556/1781/0010/2-4-1998 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 285/Δ/6-5-1998), με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνη της ΟΣΚ Α.Ε., για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ανέγερση διδακτηρίου του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας, συνολικής έκτασης 6.060,00 τ.μ. Η σημείωση της απαλλοτρίωσης καταχωρίστηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γλυφάδας στον τόμο 404, αριθμό 399 στις 13/10/1998.

Η απαλλοτρίωση συντελέστηκε με την παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης, η ειδοποίηση της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 183/Δ/08-03-2002, ενώ παρακατατέθηκε και οριστική αποζημίωση, η ειδοποίηση της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 455/Δ/13-5-2003.

Τι ισχύει για την παραχώρηση

Δέκα όροι αναφέρονται στη σύμβαση προκειμένου να είναι σε ισχύ η παραχώρηση του ακινήτου. Σε αυτούς επισημαίνονται τα εξής:

1. Σκοπός της παρούσας προσωρινής παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος και κατά πλήρες δικαίωμα χρήσεως, του ακινήτου εμβαδού 1.000 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, στο Δήμο Γλυφάδας, είναι η κατεπείγουσα στέγαση του 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας, με την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 9/Α’/13.04.2023) και με το σκεπτικό ότι η ως άνω έκταση περιλαμβάνεται στην συντελεσμένη απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 1030556/1781/0010/2-4-1998 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο δε σκοπός διασφαλίζει την φερεγγυότητα της Ελληνικής Πολιτείας στην παροχή σχολικής στέγης.

2. Η ως άνω έκταση δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Γλυφάδας και για την επέκταση αυλείου χώρου του διδακτηρίου σε περίπτωση που οι προκατασκευασμένες αίθουσες τοποθετηθούν σε παρακείμενο ακίνητο ή ακίνητα, χωρίς να είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση αιθουσών επ’ αυτού, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα αποτελεί χώρο του σχολείου ή πρόσβασης σε αυτό.

3. Ο Δήμος Γλυφάδας με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης χρήσης δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του ακινήτου και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την νόμιμη εγκατάσταση της συμφωνημένης χρήσης. Κάθε δε αξίωση τρίτου εξ οιοδήποτε λόγου ή αιτίας που προέρχεται αμέσως ή εμμέσως από την εκτέλεση εργασιών ή εν γένει από την εγκατάσταση του διδακτηρίου ή/και τη χρήση του ακινήτου βαρύνει σε μακροπρόθεσμη βάση αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Γλυφάδας.

4. Ο Δήμος Γλυφάδας, κατά το διάστημα ισχύος της εν λόγω παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος, δεν νομιμοποιείται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να εμπίπτει στο πλαίσιο της εμπορικής εκμετάλλευσης, πλην της λειτουργίας τυχόν κυλικείου εντός του διδακτηρίου που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Η ανάκληση της παραχώρησης χρήσης του ακινήτου και η άμεση παράδοση αυτού, πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών, είναι δυνατή, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Δήμου από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», εφόσον δρομολογηθεί η ανέγερση σχολικού διδακτηρίου στο εν λόγω ακίνητο.

6. Η άμεση ανάκληση της παραχώρησης χρήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο δεν αναγνωριστεί το δικαίωμα της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» επί του ακινήτου και δεν καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο, κάθε δε τυχόν αξίωση τρίτου προκύπτουσα από τον λόγο αυτό θα βαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο Γλυφάδας.

7. Η παραχώρηση χρήσης συνεπάγεται την απόλυτη τήρηση του συνόλου των ισχυουσών διατάξεων, υγειονομικών, αστυνομικών κ.λπ., την ανάληψη της ευθύνης και την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας προκληθεί κατά τη χρήση.

8. Ο Δήμος Γλυφάδας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν γένει καλή χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου, για το καθαρισμό και τη γενικής φύσεως συντήρηση της εν λόγω έκτασης καθώς και για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που θα απαιτηθεί για τους σκοπούς αυτούς

9. Τυχόν μη εκπλήρωση ή μεταβολή του σκοπού παραχώρησης, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης χρήσης προς το Δήμο Γλυφάδας και την αυτοδίκαιη περιέλευση της χρήσης του οικοπέδου στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

10. Τη δυνατότητα τροποποίησης των όρων της παραχώρησης χρήσης, εφόσον τελεσφορήσουν υπέρ της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» οι υποβληθείσες αντιρρήσεις κατά του Δασικού Χάρτη, για το υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου που εμπίπτει στη συγκεκριμένη απαλλοτρίωση.

Διάρκεια της παραχώρησης

1. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ορίζεται σε διάστημα πέντε (5) ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και υπό τον όρο ότι εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παραχώρησης, ο Δήμος Γλυφάδας θα έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων αιθουσών ή την χρήση του χώρου για την εύρυθμη λειτουργία του διδακτηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άλλως η παραχώρηση χρήσης ανακαλείται αυτοδικαίως.

2. Παράταση της παραχώρηση χρήσης μετά τη λήξη της, είναι δυνατή, κατόπιν αίτησης του Δήμου Γλυφάδας και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

3. Με τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης χρήσης σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, η χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου περιέρχεται στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

Η απόφαση του Δήμου Γλυφάδας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115/2023 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας που έλαβε χώρα στις 28 Ιουλίου 2023, κατά την εισήγηση τονίστηκε ότι «Σύμφωνα δε με την εν λόγω απόφαση ότι η ως άνω έκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο μας και για την επέκταση του αύλειου χώρου του διδακτηρίου σε περίπτωση που οι αίθουσες αυτού εγκατασταθούν σε παρακείμενο ακίνητο ή ακίνητα. Σημειώνεται ότι ο Δήμος μας έχει ήδη αιτηθεί την έγκριση επέμβασης σε όμορη προς το παραχωρούμενο ακίνητο δασική έκταση με βάση τις διατάξεις του ά. 57 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, με σκοπό την ανέγερση διδακτηρίου για τη στέγαση του 7ου Γυμνασίου.

Εν συνεχεία με το ως άνω διαβιβαστικό έγγραφο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία» ζητήθηκε από τον Δήμο μας η λήψη απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου για την αποδοχή της εν λόγω άνευ ανταλλάγματος; παραχώρησης χρήσης, ούτως ώστε να δρομολογηθεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη».

Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου

«Το σχολείο του μέλλοντος βρίσκεται εδώ και είναι – προσεχώς – το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας: Ένα πρότυπο, οικολογικό σχολείο για τα παιδιά μας», τονίζει ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Και προσθέτει: «Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες το 7ο Γυμνάσιο στεγάζεται σε ένα κτίριο που είναι εδώ και καιρό ουσιαστικά παρωχημένο. Τα τελευταία χρόνια κινήσαμε γη και ουρανό για να αλλάξει αυτό. Βρήκαμε το οικόπεδο και τη διαδικασία για να χτίσουμε καινούργιο σχολείο, πέσαμε πάνω σε γραφειοκρατικά εμπόδια, τα προσπεράσαμε, συναντήσαμε ένα σωρό ακόμα προβλήματα και δυσκολίες, τα υπερνικήσαμε κι αυτά. Με μεθοδικότητα, με σκληρή και αθόρυβη δουλειά, με μεράκι, εξασφαλίζουμε στα παιδιά της πόλης μας μια πρότυπη σχολική στέγη. Λύνουμε ένα ακόμα μείζον ζήτημα που αφορά τις σχολικές υποδομές – και συνεχίζουμε. Οι μελέτες έχουν προχωρήσει και πολύ σύντομα ξεκινάει η υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου, που θα φέρει τις επόμενες γενιές των μαθητών σε ένα από τα πιο σύγχρονα, λειτουργικά και οικολογικά σχολεία στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, το νέο κτίριο που βλέπετε στις εικόνες, δρομολογείται να κατασκευαστεί στην Τερψιθέα, επί της οδού Αγίου Νεκταρίου, σε οικόπεδο περίπου 6 στρεμμάτων. Με ειδική νομοθεσία που έχει ήδη ψηφιστεί από το Υπουργείο Παιδείας, η κατασκευή του νέου σχολικού κτιρίου θα γίνει με κατεπείγοντα τρόπο και θα ολοκληρωθεί πολύ συντομότερα συγκριτικά με άλλα αντίστοιχα έργα τέτοιας εμβέλειας. Τα καλύτερα είναι μπροστά».

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 28 Οκτωβρίου 2023]