Πρακτική άσκηση για έναν δικηγόρο στο Δήμο Ηλιούπολης

Ηλιούπολη

Πρόσκληση για την πρακτική άσκηση ενός δικηγόρου στο Δήμο Ηλιούπολης αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου (αρ. πρωτ. 459/10.1.2022) προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή όποιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μέρος της πρακτικής του άσκησης, διάρκειας 12 μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση

  • Το χρονικό διάστημα της άσκησής στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή από 1/2/2022 έως 31/1/2023.
  • Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης του ελέγχου του παρουσιολογίου τους θα είναι ο εκάστοτε «Προϊστάμενος» της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης.
  • Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου δικηγόρου θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
  • Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας.

Υποβολή αιτήσεων

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή του σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (Παράρτημα Α΄) καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, εντός 12 ημερών, δηλ από 13/1/2022 έως 24/1/2022, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.frisira@ilioupoli.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00 με 14:00 όπου στη συνέχεια θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στον/στην υποψήφιο/α ο αριθμός πρωτοκόλλου ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις παραπάνω εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ες δικηγόροι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία δηλώνουν:

1) Στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας.

2) Αριθμό μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι θα δηλώσουν επιπλέον ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους

3) ότι καθ’ όλη τη διάρκεια τη διάρκεια της δωδεκάμηνης άσκησής τους διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα με αντίγραφα τίτλων σπουδών μαζί με αναλυτική βαθμολογία.

Διαδικασία επιλογής

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται κατόπιν συνέντευξης από Επιτροπή που θα συσταθεί για την επιλογή των υποψηφίων, συνεκτιμώντας το βιογραφικό σημείωμα. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Αρμόδιες για πληροφορίες: κα Κατωπόδη Δ. 2109970134 και κα Φραγκουλοπούλου Ε. 2109970058).

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 15 Ιανουαρίου 2022]