Γλυφάδα: Στον «αέρα» τα 20.000 τ.μ.

• Το «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» καταγγέλλει τη Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Εκτάσεως του ΕΤΗΜ 20.000 τ.μ. και ζητά από το Δήμο Γλυφάδας να του καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και όχι μόνο.

Σε δικαστική περιπέτεια μπαίνει έκταση 20.000 τ.μ. του ΕΤΗΜ που έχει παραχωρηθεί από το «Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας» στο Δήμο Γλυφάδας για χρήση του νέου κοιμητηρίου, ύστερα από αγωγή που κατέθεσε το Ν.Π.Δ.Δ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7 Ιουλίου 2020 κατά του Δήμου Γλυφάδας. Ο λόγος που οδήγησε το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας να προβεί σε αυτή την ενέργεια είναι η μη καταβολή του μηνιαίου μισθώματος που είχε οριστεί καθώς και του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου (3,6%) από τον Απρίλιο του 2020 οπότε και όφειλε να ξεκινήσει η καταβολή των μισθωμάτων. Παρά τις οχλήσεις του Ταμείου ο Δήμος μέχρι και την ημέρα της αγωγής δεν είχε καταβάλλει κανένα από τα τρία μισθώματα που αναλογούσαν κι έτσι οδηγήθηκαν στις δικαστικές αίθουσες. Ο «Παλμός» στο τρέχον φύλλο του παρουσιάζει το ιστορικό της μίσθωσης, τις ενέργειες του Ταμείου πριν προβεί στην αγωγή καθώς και το τι ζητά από το Δήμο Γλυφάδας, καταγγέλλοντας συνάμα τη σύμβαση ορισμένου χρόνου Εκτάσεως του ΕΤΗΜ. Ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση στην οποία δε θα είχε μπλέξει αν ήταν συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις.


Ο χώρος που σήμερα υφίσταται και λειτουργεί το νέο κοιμητήριο Γλυφάδας παραχωρήθηκε άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Γλυφάδας ύστερα από μια σειρά διαδικασιών για δημιουργία νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου εντός του Εργοστασίου Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο Δήμος όμως στη συνέχεια, με αίτησή του τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε ζητήσει από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας την περαιτέρω παραχώρηση 20 στρ. παραπλεύρως του νέου κοιμητηρίου, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος ή μισθώματος, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη συναφών με τη λειτουργία του κοιμητηρίου δραστηριοτήτων όπως χώρο τελετών, χώρο στάθμευσης οχημάτων, κατασκευή κυλικείου, ανθοπωλείου κλπ.
Τον Μάιο του 2018 η Πολεμική Αεροπορία και ο Δήμος Γλυφάδας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας και από τον Ιούλιο του 2019 ήταν σε ισχύ η σύμβαση μισθώσεως ορισμένου χρόνου εκτάσεως του ΕΤΗΜ, 20.000 τ.μ. την οποία ο Δήμος Γλυφάδας υπέγραψε ύστερα από απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο (Νοέμβριος 2018). Στη σύμβαση είχε συμφωνηθεί ότι οι δραστηριότητες ή οι χρήσεις ή οι εκμεταλλεύσεις εντός του χώρου θα μπορούσαν να εξυπηρετούν και το παρακείμενο Στρατιωτικό Κοιμητήριο χωρίς το γεγονός αυτό να γεννά απολύτως δικαίωμα αποκλειστικότητας υπερ του Δήμου Γλυφάδας σε περίπτωση που το Ταμείο ή η Πολεμική Αεροπορία θελήσουν να ιδρύσουν ή να λειτουργήσουν σε τρίτον εκμετάλλευση ή δραστηριότητα εξυπηρέτησης του στρατιωτικού Κοιμητηρίου σε άλλο μέρος εκτός της έκτασης. Η μίσθωση είχε συμφωνηθεί για 12 έτη με δυνατότητα ανανέωσης της μίσθωσης κατόπιν όμως συναινέσεως του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Το μηνιαίο μίσθωμα καθορίστηκε στο ποσό των 5.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου (3,6%). Στην περίπτωση που θα ξεκινούσε οποιαδήποτε – έστω και μία – εμπορική χρήση ή δραστηριότητα ή εκμετάλλευση εντός του παραχωρημένου χώρου το μηνιαίο μίσθωμα θα ανέλθει στις 10.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου (3,6%), το οποίο ο Δήμος θα καταβάλλει από το μήνα έναρξης οιασδήποτε δραστηριότητας. Το μηνιαίο μίσθωμα ο Δήμος οφείλει να προκαταβάλλει μέσα στο 1ο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα που αυτό αφορά χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση ή όχληση. Επειδή ο Δήμος θα χρειαζόταν να κάνει τεχνικές παρεμβάσεις και προσαρμογές στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του δόθηκε απαλλαγή από την καταβολή των εννέα πρώτων μηνιαίων μισθωμάτων από την υπογραφή της σύμβασης ως «περίοδος χάριτος». Όταν όμως θα ξεκινούσε οποιαδήποτε εκμετάλλευση θα όφειλε να καταβάλλει το συμφωνημένο τίμημα και των εννέα αυτών μηνών. Η σύμβαση μάλιστα ανέφερε και ρήτρες για την περίπτωση που κάτι δεν θα γινόταν όπως συμφωνήθηκε προκειμένου να είναι εξασφαλισμένο το ταμείο.
Συνεπώς ο Δήμος απαλλασσόταν από την υποχρέωση καταβολής των εννέα πρώτων μηνών δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020. Από την 1η Απριλίου 2020 και για κάθε επόμενο μήνα, ο Δήμος θα έπρεπε να προκαταβάλλει στο Ταμείο ολόκληρο το μηνιαίο μίσθωμα των 5.180 ευρώ.
Πριν καλά καλά αρχίσει η σύμβαση ο Δήμος Γλυφάδας δεν κατέβαλε το 1ο μηνιαίο μίσθωμα και μέχρι και την ημέρα της αγωγής δεν είχε καταβάλλει ούτε τα μισθώματα για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020. Το Ταμείο δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια και άμεσα απέστειλε ενημερωτικά σημειώματα για την εκάστοτε οφειλή. Ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε σε κανένα με αποτέλεσμα να οφείλει δεδουλευμένα μηνιαία μισθώματα μέχρι και της 7 Ιουλίου 2020, 15.540 ευρώ. Στην αγωγή του το Ταμείο χρησιμοποιεί καθόλου κολακευτικά λόγια για τη στάση του Δήμου λέγοντας ότι «αδιαφορεί παντελώς» και είναι «αφερέγγυος» και ζητά να του αποδοθεί η έκταση των 20.000 τ.μ.

Πιο συγκεκριμένα ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ την υπ’ αριθμ. 7/2019 Σύμβαση Μισθώσεως Ορισμένου Χρόνου Εκτάσεως του ΕΤΗΜ, 20.000 τ.μ. στη Γλυφάδα για καθυστέρηση των μηνιαίων μισθωμάτων και ΖΗΤΑ να του καταβάλλει
• οφειλόμενα δεδουλευμένα μηνιαία μισθώματα των μηνών Απριλίου, Μαίου και Ιουνίου 2020, 15.540,00 ευρώ πλέον του νομίμου δικαιοπρακτικού τόκου υπερημερίας,
• μελλοντικά προκαταβλητέα και οφειλόμενα μηνιαία μισθώματα, άλλως για μηνιαία αποζημίωση χρήσεων, 93.240,00 ευρώ πλέον του νομίμου δικαιοπρακτικού τόκου υπερημερίας,
• για Συμφωνηθείσα, Συναποδειχθείσα και Συνομολογηθείσα Ποινική Ρήτρα και Αποζημίωση ως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα μηνιαία μισθώματα μέχρι την κανονική λήξη του χρόνου μίσθωσης ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2013 συνολικού ποσού 1.140.000,00 ευρώ (10.000 ευρώ Χ 114 μήνες), άλλως 570.000,00 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 114 μήνες) πλέον του νομίμου δικαιοπρακτικού τόκου υπερημερίας.
• οφειλόμενα δεδουλευμένα μηνιαία μισθώματα των 9 πρώτων μηνών (περιόδου χάριτος) 46.620,00 ευρώ, πλέον του νομίμου δικαιοπρακτικού τόκου υπερημερίας.

Η συζήτηση της υπόθεσης είχε οριστεί για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ο Δήμος με απόφαση που έλαβε στην οικονομική επιτροπή ανέθεσε την υπόθεση στον Απόστολο Γεωργούλα. Επειδή ο «ΠΑΛΜΟΣ» τυπωνόταν θα σας μεταφέρει τα νεότερα σε επόμενο φύλλο του.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 7 Νοεμβρίου 2020]