Ελληνικό- Αργυρούπολη: Αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο για το έτος 2021

Ελληνικό Αργυρούπολη

ΟΔήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης στο πλαίσιο εφαρμογής της σχεδιαζόμενης κοινωνικής πολιτικής μέσω των υπαρχόντων κοινωνικών δομών λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2014 το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Το 2017 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ενισχύοντας τη λειτουργία της Δομής με Κοινωνική Λειτουργό και Διοικητική Υπάλληλο.
Βασικός σκοπός της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο» παραμένει η κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ατόμων και οικογενειών που κατοικούν στα όρια της πόλης, μέσω της δωρεάν παροχής προϊόντων διατροφής και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται και στηρίζονται κάθε μήνα δεκάδες οικογένειες με διαπιστωμένα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση με την ταυτόχρονη επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aitimata@elliniko-argyroupoli.gr ή εναλλακτικά σε σφραγισμένο φάκελο, στην οδό Αλεξιουπόλεως 27 στην Αργυρούπολη, (1ος όροφος) στο Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας (Κοινωνική Υπηρεσία) από τις 9:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι καθημερινά.
Η περίοδος υποβολής ξεκινάει από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
Πληροφορίες:
• 213 2026098/210 9925607 Κοινωνικό Παντοπωλείο, κ. Μάτσκα
• 213 2026090 Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας, κ. Φωτίου

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

i) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:
• Αίτηση του ενδιαφερομένου, όπου αναφέρονται οι ΑΜΚΑ όλων των μελών.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των έξι μηνών).
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ καθώς και άδεια διαμονής σε ισχύ (όλων των μελών της οικογένειας).
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, ή ΟΤΕ στο όνομα του δικαιούχου. Σε περίπτωση φιλοξενίας, μόνο όταν δεν δηλώνεται στο Ε1, απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση (και από τα δυο μέρη: του φιλοξενούμενου και του ατόμου που φιλοξενεί).
• Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (Προσοχή: Εάν κάποιο από τα αναγραφόμενα άτομα δεν είναι προστατευόμενο μέλος και δεν αναγράφεται στο Ε1 του/της αιτούντος/σας, πρέπει να προσκομίζεται και το δικό του Ε1, καθώς και το εκκαθαριστικό του σημείωμα).
• Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝΦΙΑ και αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) , όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας.
ii) Επιπλέον δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση ζητούνται για τη συμπλήρωση της αίτησης:
• Αποδεικτικό ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
• Έγγραφο που να αποδεικνύει απόλυση ή αναστολή εργασίας κατά τη περίοδο της πανδημίας.
• Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για Άτομα με Αναπηρία (Απόφαση ΚΕΠΑ).
• Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζεται κατοικία.
• Αντίγραφο Έκθεσης Κοινωνικής Έρευνας από τον αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό, εφόσον απαιτείται, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκή οικογένεια, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ.).
• Διαζευκτήριο ή Υπεύθυνη Δήλωση Διάστασης.
• Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας στην οποία κατοικεί η οικογένεια (και δεν διαθέτει άλλο ακίνητο).
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό του ζητηθεί από τον αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό, το οποίο κρίνεται σημαντικό για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του/της αιτούντος/σας και της οικογένειάς του/της. Η διαχείριση των στοιχείων του/της διέπεται από την αρχή του απορρήτου. Όλα τα δικαιολογητικά απαιτείται να είναι σε απλά φωτοαντίγραφα.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 31 Οκτωβρίου 2020]