Γλυφάδα: Διαμεσολάβηση – Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία

Γλυφάδα

Ο Δήμος Γλυφάδας πρωτοπορώντας και δημιουργώντας ήδη από τον Ιούλιο του 2015 την Πρώτη Πύλη Διαμεσολάβησης, έχει στηρίξει έμπρακτα τον θεσμό της διαμεσολάβησης ενημερώνοντας τους δημότες του και κάθε πολίτη για την λειτουργία του θεσμού αυτού καθώς και για τα πολλαπλά του οφέλη στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.

Ήδη ο θεσμός της διαμεσολάβησης με τον Ν. 4640/2019 έχει καταστεί υποχρεωτικός στις οικογενειακές, αστικές και εμπορικές διαφορές και η εφαρμογή του είναι πλέον επιτακτική με Νόμο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση είναι η αναζήτηση λύσης, από τα αντιμαχόμενα μέρη σε μια διαφορά τους, μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και με βοήθεια ενός τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητή. Πρόκειται για τις λεγόμενες «win-winsituations», όπου με την επίλυση της διαφοράς έχουν όφελος και οι δύο πλευρές. Στη διαδικασία αυτή κεντρικό ρόλο κατέχει ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος με τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ενεργεί ως καταλύτης και επιτρέπει, συχνά στο χρονικό διάστημα μιας ημέρας την επίλυση της διαφοράς ακόμα και όταν οι προηγηθείσες διαπραγματεύσεις, είτε μεταξύ των ίδιων των μερών είτε μεταξύ των δικηγόρων τους, έχουν αποτύχει.

Που εφαρμόζεται η διαμεσολάβηση;

Στην διαμεσολάβηση μπορούν να υποβληθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα αστικού και εμπορικού δικαίου. Ενδείκνυται δε ιδιαιτέρως η διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από οικογενειακές σχέσεις (θέματα διατροφής, επιμέλεια τέκνων κλπ.), κληρονομικές σχέσεις, σχέσεις καταναλωτή και πωλητή (π.χ. αποζημίωση καταναλωτή για ελαττωματικό προϊόν), διαφορές που πηγάζουν από το εταιρικό δίκαιο (μεταξύ εταιριών, μεταξύ εταίρων και μεταξύ εταίρων και εταιρίας), διαφορές που πηγάζουν από το γειτονικό δίκαιο, διαφορές μισθωτή και εκμισθωτή, μεγάλο μέρος των εργατικών διαφορών και πολλές άλλες ακόμη. Δεν μπορούν να υπαχθούν στην διαμεσολάβηση διαφορές μεταξύ πολιτών και Δημοσίου (π.χ. διαφορές με Εφορία).

Διαδικασία της διαμεσολάβησης

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης συνήθως ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη που παρίστανται υποχρεωτικά με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους. Αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά. Στη συνέχεια, ακολουθούν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να βοηθήσει τα μέρη στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντα τους και μεταφέροντας από τη μία στην άλλη πλευρά προτάσεις, πάντα, όμως, με την συναίνεσή τους καθόσον η διαδικασία διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας. Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό της διαμεσολάβησης, το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Έπειτα κατατίθεται από τον Διαμεσολαβητή στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και αποτελεί και εκτελεστό τίτλο.

Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί σύγχρονο τρόπο επίλυσης διαφορών με αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα που είναι τα εξής:
• Η ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία.
• Το χαμηλό κόστος (σε σύγκριση με τη δικαστική διαμάχη και τη διαιτησία).
• Η εύκολη πρόσβαση και η απλότητα της διαδικασίας
• Η εμπιστευτικότητα της όλης διαδικασίας.
• Η διασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής των μερών.
• Ο προσανατολισμός στα ουσιαστικά συμφέροντα των μερών.
• Ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας της διαδικασίας, αφού τα μέρη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν.

Ποιο είναι το κόστος;

Μικρότερο, τόσο από την δικαστική όσο και από την διαιτητική διαδικασία. Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς το κόστος των εργατοωρών που συνήθως αναλώνονται για την επίλυση της διαφοράς δικαστικά, το κόστος του χαμένου χρόνου μέχρι την οριστική επίλυσή της, τα διαφυγόντα κέρδη από την μη επίλυσή αυτής, τότε καθίσταται προφανές ότι το όποιο κόστος της διαμεσολάβησης είναι πραγματικά αμελητέο.

Τα χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

  1. Η εκούσια συμμετοχή
  2. Η αμεροληψία και η ουδετερότητα του Διαμεσολαβητή
  3. Η αμεσότητα της διαδικασίας
  4. Η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας

Απευθυνθείτε στην πύλη διαμεσολάβησης του Δήμου Γλυφάδας για να πληροφορηθείτε περισσότερα για την διαμεσολάβηση.
Κάθε Τρίτη από τις 10:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ. στο γραφείο του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Γλυφάδας (2ος όροφος, Αλσους 15, Γλυφάδα).
Η δημοτική αρχή, για την υλοποίηση της Πύλης Διαμεσολάβησης, συνεργάζεται με τους κάτωθι δικηγόρους και διαπιστευμένους διαμεσολαβητές
του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

1. Βασιλική Παπαδημητρίου, τηλ. επικοινωνίας: 6982522307, email: papvas25@gmail.com,

  1. Γεωργία Κοντοκώστα, τηλ. επικοινωνίας: 6974065056, email: g.kontokosta@yahoo.gr

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 12 Σεπτεμβρίου 2020]