Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με το ISO 14001:2015

Απόψεις Επαγγελματικά

Οι προκλήσεις

Η αναγνώριση και ο καθορισμός των περιβαλλοντικών πλευρών, η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση αρνητικών επιδράσεων από σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, η επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, είναι ορισμένες μόνο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα μια επιχείρηση.

Τα οφέλη από το ISO 14001:2015

Ορισμένα από τα κύρια οφέλη από την ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 είναι:

  • Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού μέσω καλύτερης διαχείρισης πόρων και μείωσης των πάσης φύσης αποβλήτων (υγρά, στερεά, αέρια).
  • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της διεθνούς πιστοποίησης.
  • Η μείωση του κόστους λειτουργίας (π.χ. μείωση του κόστους ενέργειας).
  • Η αποφυγή προστίμων και λοιπών κυρώσεων που ενδέχεται να ανακύψουν σε περίπτωση περιβαλλοντικής ρύπανσης.
  • Η διαφύλαξη της φήμης μιας επιχείρησης.

Η επισφράγιση της συμμόρφωσης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 εξασφαλίζεται μέσω της επιθεώρησης του συστήματος από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και μέσω της απόκτησης του σχετικού πιστοποιητικού.

Στην SUCCESSKeys.GR υποστηρίζουμε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της SUCCESSKeys.GR (www.successkeysgr.com). Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210/9641387.

Του Ιωάννη Ν. Γουσγούνη (Ιδρυτή & ιδιοκτήτη της SUCCESSKeysGR)

 [Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 4 Ιουλίου 2020]