Ειδικό Συνεργάτη σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Προστασίας και Αλληλεγγύης ζητά ο Δήμαρχος Γλυφάδας

Γλυφάδα Επικαιρότητα

Σε αναζήτηση νέου ειδικού συμβούλου σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Προστασίας και Αλληλεγγύης, βρίσκεται ο Δήμαρχος Γλυφάδας σύμφωνα με την γνωστοποίηση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 16 Ιουνίου 2020 (ΑΔΑ: ΨΕ6ΠΩ91-Λ9Θ).

Στην γνωστοποίηση αναφέρεται ότι πρόκειται για πλήρωση μιας [1] θέσης Ειδικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Ο ειδικός συνεργάτης θα απασχολείται ως συνεργάτης του Δημάρχου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικών που αφορούν σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Τα κριτήρια για την πλήρωση της θέσης θα έλεγε κανείς πως δεν είναι «αυστηρά», αντιθέτως γενικής φύσεως αφού δεν ζητείται καν πτυχίο συναφές, αρκεί να είναι πτυχίο. Όπως επίσης δεν ζητείται προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
2) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
3) Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
4) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Έξτρα στοιχεία στην εν λόγω γνωστοποίηση είναι και το εξής: «Η πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλου του Δημοσίου Τομέα, οπότε και απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.64 του Ν.1416/1984. Τονίζεται ότι στην περίπτωση αυτή ο αποσπασμένος θα απασχολείται με πλήρη καθήκοντα στη θέση αυτή χωρίς δυνατότητα παράλληλης άσκησης καθηκόντων με αυτά της υπηρεσίας του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι μόλις δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή από τις 16 Ιουνίου οπότε και αναρτήθηκε στη Διαύγεια του Δήμου Γλυφάδας. Δεν αναφέρεται πουθενά αν έχει γίνει δημοσίευση της στον έντυπο τύπο όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Έντυπα για τις αιτήσεις θα χορηγούνται από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Γλυφάδας.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 20 Ιουνίου 2020]