Γλυφάδα: Ζητείται ανάδοχος για την Ανάπλαση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων

2.885.000€ (συμ/νου ΦΠΑ) ο προϋπολογισμός του έργου βάσει της μελέτης (24/2018) του Δήμου

Σε δημοπρασία βγήκε από τον Δήμο Γλυφάδας, το έργο ανάπλασης και δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γλυφάδας προϋπολογισμού 2.885.000€ (συμ/νου ΦΠΑ) με τις σχετικές προσφορές των ενδιαφερομένων εργολάβων να κατατίθενται βάσει της διακήρυξης (ΑΔΑ: 67Ρ3Ω91-696) έως την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 και την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών να έχει οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00. Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των κυριότερων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γλυφάδας, ήτοι στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», στο 1ο Δημοτικό Γήπεδο, στα Γήπεδα Ευρυάλης (2ο Δημοτικό Γυμναστήριο) και στην Ανοικτή κολυμβητική δεξαμενή ολυμπιακών διαστάσεων (Α.Ν.Ο. Γ.).
Όπως αναφέρεται στην περίληψη της διακήρυξης: «Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα τεύχη Δημοπράτησης, το ΤΕΥΔ και το έντυπο οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/diagwnismoi» (αναρτήθηκε στις 9/1/2020)…

Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έχει οριστεί σε 26 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ύψους 46.048,39€.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 85725/3-12-2019 Απόφαση Ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστά- σεων των Δήμων». Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ – 055 2017ΣΕ05500010 για το ποσό των 600.000,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 2.255.000,00 ευρώ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Γλυφάδας.
Να θυμίσουμε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος ενέκρινε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 2.855.000€ για έργα κατασκευής, επισκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Γλυφάδας.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 11 Ιανουαρίου 2020]