Άλιμος: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου κατά τη συνεδρίαση του στις 18 Νοεμβρίου αποφάσισε να συστήσει τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας ως εξής:
Ευδοξία Δουδωνή
Δημοτική Σύμβουλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καμαρινού Κυριακή
Δημοτική Σύμβουλος λοιπών παρατάξεων
Φωτιάδου Παναγιώτα
Υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας
Γεώργιος Ρούσσος
Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων
Κλεάνθη (Κλαίρη) Περηφάνου
εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης
Ευτυχία (Έφη) Παπαδήμα
Εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων
Αμαλία Αθανασοπούλου
Εμπειρογνώμονας δημότης
Ευάγγελος Ευαγγελίου
Εμπειρογνώμονας δημότης
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας είναι συμβουλευτικό όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:
α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 23 Νοεμβρίου 2019]