Σύσταση Μητρώου Εθελοντών στο Δήμο Αλίμου

Στη σύσταση ενός επίσημου και οργανωμένου Μητρώου Εθελοντών προχωρά ο Δήμος Αλίμου ύστερα από την απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 18 Νοεμβρίου 2019. Σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, την οποία έκανε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Στέφανος Διαμαντής όντας συνάμα και Υπεύθυνος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την προαγωγή του εθελοντισμού στην πόλη τονίστηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:
«Εθελοντισμός είναι η προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς την απαίτηση οικονομικής αμοιβής, που στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας, προϋποθέτει δε την εθελοντική συμμετοχή του ενεργού πολίτη. Μέσω του εθελοντισμού λαμβάνουν χώρα θετικές πράξεις για την κοινωνία σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς – ευάλωτες ομάδες ,στην ενίσχυση δράσεων πολιτικής προστασίας, σε θέματα που αφορούν την προαγωγή του τουρισμού καθώς και σε πολιτιστικά θέματα και αντίστοιχες δράσεις. Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του και τις γνώσεις του για κοινωφελή σκοπό προς όφελος άλλων, λειτουργώντας με αλτρουισμό και γενναιοδωρία, χωρίς ανταλλάγματα.
Σύμφωνα με την υποπαρ. 6 της παρ. ε’ του αρθρ. 75 του Ν 3463/2006 προβλέπεται ότι στις αρμοδιότητες των Δήμων είναι και η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
Επιπρόσθετα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των αρχών του εθελοντισμού, με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων σε κάθε Δήμο, σύμφωνα με την περίπτ. γ1 της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν.3463/06 που προβλέπει ότι με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων σε κάθε Δήμο και Κοινότητα μπορεί να αξιοποιείται η Κοινωνία της Πληροφορίας, ο θεσμός της Κοινωνικής Εργασίας και οι Αρχές του Εθελοντισμού.
Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου (ΦΕΚ_Β’ 762/5.3.2018) έχει συσταθεί το Γραφείο Νεολαίας και Εθελοντισμού, όπου ενδεικτικά μεταξύ άλλων ευθύνη του γραφείου είναι η προαγωγή του εθελοντισμού καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων αυτού, είτε στα πλαίσια δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε συνεργασία με εγχώριους φορείς.
Σήμερα πολλοί Δήμοι όπως π.χ .ο Δήμος Αθηναίων, Πρέβεζας, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Καλαμαριάς, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης έχουν εντάξει ως πεδίο άσκησης της πολιτικής τους τον εθελοντισμό, ακολουθώντας διάφορες πρακτικές όπως τη σύσταση Μητρώου Εθελοντών».
Σκοπός του Μητρώου Εθελοντών, είναι η παροχή, δια μέσου των μελών του, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, ο καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, η ανακύκλωση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισμός, η παιδεία, ο αθλητισμός, κλπ.
Οι υπηρεσίες των εθελοντών προσφέρονται για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και χωρίς οικονομική ανταμοιβή. Το Μητρώο Εθελοντών είναι η βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα ανανεώνονται διαρκώς πληροφορίες σχετικές με όσους έχουν την επιθυμία να παρέχουν εθελοντική εργασία στο Δήμο. Αποτελεί δηλαδή τη δεξαμενή εθελοντών ή αλλιώς την Τράπεζα Εθελοντών που θα χρησιμοποιηθούν στους διάφορους τομείς των εθελοντικών δράσεων σύμφωνα με τις επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν.

Διαδικασία Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντών

Προκειμένου ένας πολίτης να ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντών πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
α) Στην ιστοσελίδα του Δήμου θα υπάρχει η αντίστοιχη ανακοίνωση και η αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή
β) Ο πολίτης συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης, υπόδειγμα της οποίας είναι συνημμένο στην παρούσα
γ) Τα δεδομένα των υποβληθέντων αιτήσεων διαβιβάζονται στην αρμόδια για την επεξεργασία τους Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης
δ) Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης υποβάλει εισήγηση για την έκδοση απόφασης Δημάρχου ώστε να πραγματοποιηθεί η επιλογή και τοποθέτηση των εθελοντών στις διάφορες δράσεις και δομές του Δήμου.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση πρακτικής άσκησης για τη λήψη ειδικότητας η ανωτέρω εισήγηση υποβάλλεται από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού το οποίο μεριμνά για την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης Δημάρχου.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία με είκοσι μια (21) ψήφους ΥΠΕΡ και μια (1) ψήφο ΚΑΤΑ (Καμαρινού Κυριακή) να «Εγκρίνουν τη σύσταση μητρώου Εθελοντών στον Δήμο Αλίμου, σύμφωνα με την ανωτέρω αναλυτική περιγραφόμενη διαδικασία. Σκοπός του Μητρώου Εθελοντών, είναι η παροχή, δια μέσου των μελών του, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, ο καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, η ανακύκλωση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισμός, η παιδεία, ο αθλητισμός, κλπ. Οι υπηρεσίες των εθελοντών προσφέρονται για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και χωρίς οικονομική ανταμοιβή».

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 23 Νοεμβρίου 2019]