Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης επιλέγει ο Δήμος Αλίμου

Την 1η Οκτωβρίου προκηρύχθηκε η διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του Δήμου Αλίμου με ανάρτηση της προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση της υποψηφιότητάς τους που κατατίθεται προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου και έως την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου στις 7 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30.

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου.

Στην προκήρυξη τονίζεται ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα προσόντα κατοχής τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και η αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα: Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τυποποίηση και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών με νέες τεχνολογίες, διαδικασίες δημόσιων υπηρεσιών με διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό αντικείμενο.

Για να επιλεγεί ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης θα πρέπει να λάβει απόφαση το Δ.Σ. και ο υποψήφιος να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία θα τον αναδείξουν ύστερα από μυστική ψηφοφορία.
Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα. Καλλιόπη Χάλαρη, τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2008032.

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 5 Οκτωβρίου 2019]