Search
Close this search box.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας στο Δήμο Γλυφάδας. Καθείς στο… πόστο του

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό

• Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΠΑ
• Ενστάσεις για την εφαρμογή του
• Δεν προηγήθηκε διαβούλευση

Αλλαγές στην διοικητική οργάνωση του Δήμου Γλυφάδας θα φέρει η υλοποίηση του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ύστερα από τις τροποποιήσεις που ψήφισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο της Γλυφάδας.

Οι παλαιότεροι θυμούνται πως το 2009 ήταν η τελευταία φορά που είχε καταρτιστεί Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) στο Δήμο Γλυφάδας, δηλαδή πριν τον «Καλλικράτη». Δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε συζητηθεί στα θέματα προ ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου, στην «Καλλικράτεια εποχή», η ανάγκη της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. που υποχρέωνε τους Δήμους «να περιλάβουν, στους οργανισμούς υπηρεσιακές μονάδες με τα ακόλουθα αντικείμενα: α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, β) Οικονομική υπηρεσία, γ) Τεχνική υπηρεσία, δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ε) Διαφάνειας, στ) Νομικής υποστήριξης, ζ) Διοίκησης – Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας, ι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρμοδιότητες (άρθρο 97 Ν.3852/2010)».

Την ανάγκη συμμόρφωσης με τις προβλέψεις του Νόμου και στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Οργανισμού, ο Δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου εισηγούμενος το θέμα εξήγησε αναλυτικά τις αλλαγές που φέρνει η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και τόνισε ότι «εντάσσουμε όλες τις αναγκαίες διοικητικές μονάδες στο νέο σχέδιο του Οργανισμού. Έτσι εκτός από υπηρεσιακές μονάδες, όπως η Οικονομική Υπηρεσία, η Τεχνική Υπηρεσία, το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Τμήμα Παιδείας κλπ, οι οποίες υπήρχαν ήδη στο Οργανόγραμμα του Δήμου Γλυφάδας, με το ανά χείρας σχέδιο εισάγουμε και νέες υπηρεσιακές μονάδες όπως το Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού, οι οποίες μαζί με το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων συνενώνονται υπό μία νέα Διεύθυνση. Σημειώνεται ότι με την πρόβλεψη ξεχωριστής υπηρεσιακής μονάδας για την εκπόνηση των μελετών φιλοδοξούμε να λύσουμε το πρόβλημα της πολυδιάσπασης των οργανικών μονάδων, οι οποίες συντάσσουν σήμερα μελέτες και κατά συνέπεια της καθυστέρησης στη σύνταξή τους, αλλά και της μη ύπαρξης κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας που θα εντάσσει αυτές τις μελέτες σε έναν ευρύτερο προγραμματισμό. Επίσης, οι αρμοδιότητες της Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού υπάγονται σε μία νέα Διεύθυνση. Δημιουργείται εξάλλου νέα οργανική μονάδα για την προώθηση πολιτικών Διαφάνειας (Γραφείο Διαφάνειας, Διοικητικής Βοήθειας και Αξιολόγησης), όπως επιτάσσει ο νόμος, την οποία εμπλουτίζουμε με αρμοδιότητες που σχετίζονται με την κατάστρωση πολιτικών και διαδικασιών για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος. Δημιουργείται παράλληλα Γραφείο Νομικής Υποστήριξης υπαγόμενο στον Δήμαρχο, αλλά και Τμήμα με αρμοδιότητα την επιμέλεια της επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και της οργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου. Περαιτέρω πέρα από τη συμμόρφωση του Οργανισμού με τις απαιτήσεις του Καλλικρατικού Νόμου, προχωράμε σε εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό και αξιοποιώντας τις προσπάθειες κατάρτισης Ο.Ε.Υ. που είχαν γίνει στην προηγούμενη δημοτική περίοδο συνενώνουμε τις υφιστάμενες Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Δόμησης σε μία ενιαία Διεύθυνση, η οποία θα ασκεί τις τεχνικής φύσεως αρμοδιότητες των παλαιών Διευθύνσεων. Η ένωση αυτή, η οποία θα πρέπει να συνοδευτεί και από χωροταξική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και τοποθέτηση αυτών σε ενιαίο χώρο, θα βελτιώσει διά της άμεσης συνεργασίας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, ενοποιούμε με βάση το λειτουργικό και οργανικό κριτήριο αρμοδιότητες που έχουν συνάφεια και ταξινομούμε με πιο ορθολογικό τρόπο άλλες που δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Παιδείας μεταφέρεται από την Διεύθυνση Διοικητικού, με την οποία το αντικείμενό του δεν σχετίζεται άμεσα, σε νέα Διεύθυνση που αναλαμβάνει αρμοδιότητες Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Από την άλλη πλευρά το υφιστάμενο Τμήμα Μισθοδοσίας που σήμερα λειτουργεί ως υπηρεσιακή μονάδα υπαγόμενη στην Οικονομική Υπηρεσία μεταφέρεται και εντάσσεται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα, το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ενώνεται με το Τμήμα Ληξιαρχείου και πολιτικών γάμων σε μία ενιαία οργανική μονάδα προκειμένου να εντάξουμε σε αυτή συναφείς λειτουργίες και να διευκολύνουμε τους απευθυνόμενους σε αυτές πολίτες, ενώ επιπλέον με την δημιουργία αυτοτελούς Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, στην οποία εντάσσεται και η λειτουργία της υπηρεσίας Fix my City λύνουμε το πρόβλημα της έλλειψης συγκροτημένου αρχείου του Δήμου και προετοιμάζουμε τον δρόμο για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων αφού αυτά «χαρακτηριστούν» από υπάλληλο με βαθμό Προϊσταμένου Τμήματος. Με τη δημιουργία Τμήματος Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων υπαγόμενο στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας Κίνησης και Πρασίνου επισημοποιούμε αυτό που ούτως ή άλλως συμβαίνει στην πράξη, δηλαδή την ένταξη της αρμοδιότητας φροντίδας του πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων υπό την ίδια ευρύτερη οργανική μονάδα, στην οποία υπάγεται η ευθύνη της καθαριότητας και η κίνηση των οχημάτων του Δήμου. Στην ίδια Διεύθυνση δημιουργείται οργανική μονάδα σε επίπεδο Τμήματος με αρμοδιότητα την παροχή της νέας υπηρεσίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας, που λειτουργεί πλέον στον Δήμο μας. Με τον υπό κατάρτιση νέο Οργανισμό επιχειρείται η συμμόρφωση με τις εκ του Νόμου τιθέμενες υποχρεώσεις, η ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων, η δημιουργία αποδοτικότερων φορέων παροχής υπηρεσιών προς τους Δημότες, η επικαιροποίηση του προσοντολογίου για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης, η καταγραφή των αναγκών σε μόνιμο προσωπικό για την αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου».

Αν και η εισήγηση αυτή ΟΜΟΦΩΝΑ είχε ψηφιστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της στις 7 Ιουλίου 2017, στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο του Ο.Ε.Υ. έφερε στο προσκήνιο συμφωνίες και αντίθετες απόψεις. Με αποτέλεσμα το σχέδιο να μην ψηφιστεί ομόφωνα αλλά ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ συγκεντρώνοντας τελικά 22 ψήφους ΥΠΕΡ (μεταξύ των οποίων οι Τσαμπίρας και Δίβαρης), 5 ψήφους ΚΑΤΑ, 3 ΑΠΟΧΕΣ (Ταστάνης, Βαγγελάτου, Ηλιόπουλος) και 1 ΠΑΡΩΝ (Βοργιάς).

Περί Διαβούλευσης και Ενστάσεων

Εκτός των δημοτικών συμβούλων το λόγο πήραν και μερικοί εργαζόμενοι του Δήμου, πολίτες αλλά και ο Πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ Νίκος Τράκας που είχε παραστεί στη συνεδρίαση για συμπαράσταση στους συμβασιούχους συναδέλφους του Δήμου Γλυφάδας. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων Κώστας Παπαδόπουλος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι ο νέος οργανισμός διασφαλίζει την αξιοκρατία και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Απάντησε επίσης σε ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων περί εφαρμογής του Οργανισμού και ουσίας για τους εργαζόμενους του Δήμου. Αντίθετη ήταν η οπτική του Γιώργου Παπαδούδη ο οποίος εξήγησε εξ αρχής ότι η θέση του δεν έχει να κάνει με αντιπολιτευτική στάση. Είναι πολλά χρόνια εργαζόμενος στο Δήμο Γλυφάδας και ως είναι αναμενόμενο έχει τις γνώσεις να κρίνει αν ο Οργανισμός είναι εφαρμόσιμος ή αν θα φέρει πιθανά εμπόδια στη λειτουργία του και δυσκολίες μεταξύ των υπηρεσιών. Ανέφερε και συγκεκριμένα παραδείγματα ανά διοικητικό τομέα και εξήγησε πως θα γίνουν ενστάσεις καθώς δημιουργούνται προβλήματα όπως οι κρίσεις διευθυντών κλπ. Τόνισε επίσης ότι αυτές οι σκέψεις θα είχαν διατυπωθεί αν θα γινόταν διαβούλευση και άφησε να εννοηθεί ότι διαβούλευση δεν έγινε ποτέ.
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε «την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας μόνο όσον αφορά τη σύσταση νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και τη συζήτηση για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στο σύνολό του σε τακτή οριζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου Σεπτέμβρη, ώστε να κατατεθούν όλες οι προτάσεις και απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων». Η πρόταση του αυτή όμως όταν τέθηκε σε ψηφοφορία δεν υπερψηφίστηκε και δεν ευδοκίμησε.
Αιχμές για μη διαβούλευση άφησε και ο επικεφαλής της «Ανατροπή στη Γλυφάδα» Τάσος Ταστάνης. «Ποια διαβούλευση αναφέρεται στο εισηγητικό σας; Εκτός αν συμβαίνει σε άλλο πλανήτη. Ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας»; Είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε το θέμα να επανέλθει το Σεπτέμβριο.
«Δεν μας καλέσατε για διαβούλευση» είπε και ο Σωτήρης Βοργιάς και συντάχθηκε με τους δύο προλαλήσαντες.
Η Μερίκου Παγώνα ζήτησε να πάρει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο μόνο για τους συμβασιούχους υπαλλήλους καθώς είναι το «πιο ασφαλές» όπως το χαρακτήρισε.
Ο Στέλιος Δίβαρης τόνισε ότι η δημοτική αρχή βαδίζει να γίνει κάτι καλό και υπερψήφισε την πρόταση.
Οι εργαζόμενοι που παρακολουθούσαν τη συζήτηση αισθάνθηκαν απογοητευμένοι και αυτό επιβεβαιώθηκε όταν το λόγο πήρε η κ. Αρετή Περιβολάρη και είπε «μη μας βάζετε σε δεύτερη μοίρα» και καταχειροκροτήθηκε από τους συναδέλφους της.
Ο Μάριος Κασσέρης, π. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και δημοτικός σύμβουλος εξήγησε πως η διαβούλευση έγινε «έμμεσα» σε μια περίοδο δυόμισι ετών καθώς ζούσαν μέσα από τις υπηρεσίες τις ανάγκες και τους ρυθμούς των εργαζομένων.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου κλείνοντας τη συζήτηση εξήγησε πως το να ψηφίσουν μόνο για τους συμβασιούχους δε διασφαλίζει ότι με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα γίνει και αποδεκτό καθώς είναι «παράνομος και αναχρονιστικός». Γι’ αυτό και ζήτησε να ψηφιστεί η εισήγηση στο σύνολό της και να απορριφθεί η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως προς το δύσκολο της υλοποίησής της.

 

[Δημοσιεύτηκε στον ΠΑΛΜΟ της Γλυφάδας, 22 Ιουλίου 2017]

Scroll to Top